toper

List Komisarza Europejskiego ds. �rodowiska

longStreet


Szanowni Prezydenci i Burmistrzowie polskich miast!

Promowanie zr�wnowa�onego transportu miejskiego jest g��wnym priorytetem politycznym Unii Europejskiej, w szczeg�lno�ci z powodu korzy�ci jakie mo�e on przynie�� dla zdrowia ludzkiego oraz jako�ci �rodowiska zar�wno w skali lokalnej jak i globalnej. Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu jest inicjatyw� podj�t� w celu kszta�towania trwa�ych wzorc�w zachowa� skierowanych na korzystanie z bardziej zr�wnowa�onych �rodk�w transportu.

Komisja Europejska postrzega t� inicjatyw� jako ogromn� szans� skupienia wszystkich miast i mieszka�c�w Europy wok� wsp�lnego tematu jakim jest zr�wnowa�ony transport w okr�gach miejskich, w celu u�wiadomienia mieszka�com wp�ywu na �rodowisko naturalne oraz zdrowie ich indywidualnych decyzji w zakresie korzystania ze �rodk�w transportu.

Europejski Dzie� bez Samochodu realizowany w ubieg�ym roku okaza� si� ogromnym sukcesem. Komisja Europejska wyra�a uznanie dla licznych polskich miast, kt�re bardzo aktywnie promowa�y t� kampani�. Jednak�e uwa�amy, �e nale�y podj�� wi�cej stara� w celu dalszego rozpropagowania Europejskiego Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu, kt�rego idea zdoby�a ju� przychylno�� spo�ecze�stwa europejskiego.

W zwi�zku z tym, zwracam si� do Pa�stwa z uprzejm� pro�b� o promowanie tej inicjatywy oraz uczestniczenie w Europejskim Tygodniu Zr�wnowa�onego Transportu, kt�ry odb�dzie si� w dniach od 16 do 22 wrze�nia 2005 roku. G��wnym celem tegorocznych obchod�w kampanii odbywaj�cych si� pod has�em przewodnim „Do pracy bez samochodu” jest zach�canie ludzi do ograniczenia poruszania si� samochodem w drodze do pracy na rzecz korzystania z alternatywnych �rodk�w transportu, bardziej przyjaznych dla �rodowiska.

Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu jest szans�, aby�cie Pa�stwo przedstawili planowane dzia�ania i inicjatywy w zakresie kszta�towania ekologicznie zr�wnowa�onego transportu i w ten spos�b przyczynili si� do poprawy zdrowia i jako�ci �ycia mieszka�c�w Europy.

Chcieliby�my, aby wszystkie nasze miasta i miejscowo�ci sta�y si� jeszcze bardziej przyjaznymi miejscami �ycia. Znajdujecie si� Pa�stwo w samym sercu tego procesu, dlatego te� z przyjemno�ci� powitamy post�p w ��czeniu wielu dzia�a� w ca�ej Europie.

Dzi�kuj� za Pa�stwa zaanga�owanie w zr�wnowa�ony rozw�j Europy dla przysz�ych pokole�.

Z powa�aniem,

Stavros Dimas
Komisarz Europejski ds. �rodowiska


List w oryginale - plik .pdf


Inter City