toper

Komunikat

trainNR24

Komunikat

Zostaw sw�j samoch�d w gara�u czyli Europejski Dzie� bez Samochodu

Po raz si�dmy, 22 wrze�nia br., Europa b�dzie obchodzi� Europejski Dzie� bez Samochodu, a po raz czwarty (w dniach 16-22 wrze�nia br.) - Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu. W tysi�cach aglomeracji miejskich, w tym r�wnie� polskich miastach, zorganizowane zostan� w tych dniach lokalne kampanie na rzecz promocji komunikacji przyjaznej ludziom i �rodowisku. Has�o tegorocznych obchod�w brzmi: "Do pracy bez samochodu".

Celem kampanii jest zainteresowanie mieszka�c�w europejskich miast ide� zr�wnowa�onego transportu na terenach miejskich. W ramach obchod�w planowane jest m.in. zorganizowanie wydarze� promuj�cych transport publiczny, kolej, komunikacj� piesz� i rowerow�; debat publicznych na temat konieczno�ci ograniczania ruchu samochodowego oraz bada� opinii publicznej dotycz�cych spo�ecznego odbioru kampanii.

Wszyscy organizatorzy obchod�w otrzymaj�, przygotowane na zlecenie Ministerstwa �rodowiska, materia�y promocyjne, u�atwiaj�ce organizacj� lokalnych wydarze� (m.in. plakaty, ulotki, p�yty CD). Na potrzeby kampanii nagrany zosta� spot telewizyjny i radiowy oraz uruchomiono stron� internetow� (22wrzesien.org i www.22september.org).

W Polsce, przy merytorycznym i organizacyjnym udziale Ministerstwa �rodowiska, Europejski Dzie� bez Samochodu organizowany b�dzie w bie��cym roku ju� po raz czwarty, natomiast Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu - po raz pierwszy. Koordynatorem krajowym obu inicjatyw jest Konsorcjum Instytut Spraw Obywatelskich i inni. Na poziomie lokalnym obchody b�d� organizowane przez w�adze miast, kt�re zg�osi�y sw�j udzia� w kampanii. Koordynator krajowy b�dzie wspiera� miasta poprzez przekazywanie materia��w informacyjno-promocyjnych, organizowanie spotka� i konkurs�w dla koordynator�w lokalnych. W ubieg�ym roku w obchodach Europejskiego Dnia bez Samochodu wzi�o udzia� ponad 100 polskich miast.

Kontakt dla medi�w:
Rafa� G�rski, Koordynator Krajowy, Instytut Spraw Obywatelskich, tel.


Inter City