toper

Jak wzi�� udzia� w Tygodniu Zr�wnowa�onego Transportu

trainNR24

Jak wzi�� udzia� w Kampanii "ETZT"?

Ka�de polskie miasto mo�e wzi�� udzia� w Kampanii "Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu" (ETZT) w dniach 16 - 22 wrze�nia 2005 r.

Aby przyst�pi� do kampanii prezydent miasta lub burmistrz powinien wype�ni� dokument "Karta Europejska. Zobowi�zanie do Uczestnictwa w 2005r.". Przes�anie tego dokumentu do dnia 10 wrze�nia 2005 roku na adres Koordynatora Krajowego (Instytutu Spraw Obywatelskich) oznacza zobowi�zanie do zorganizowania lokalnych obchod�w ETZT.

Przy organizacji obchod�w ETZT nale�y uwzgl�dni� zapisy Regulaminu Karty Europejskiej, kt�ry zawiera cele Kampanii oraz wytyczne dla w�adz lokalnych.

Propozycje Kampanii zapisane w Karcie Europejskiej umo�liwiaj� ka�demu miastu przeprowadzenie akcji, z uwzgl�dnieniem w�asnego uk�adu przestrzennego, lokalnych ogranicze� i mo�liwo�ci.

Inter City