toper

Apel Ministra �rodowiska

trainNR24Minister �rodowiska

Szanowni Pa�stwo,

Mam przyjemno�� zaprosi� Pa�stwa do udzia�u w Europejskim Dniu bez Samochodu organizowanym pod auspicjami Komisji Europejskiej. W tym roku po raz pierwszy zach�cam tak�e do przyst�pienia do Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu. Jest to jedna z wa�niejszych inicjatyw o charakterze og�lnoeuropejskim, kt�ra ma na celu promocj� zr�wnowa�onego transportu oraz zwi�kszenie �wiadomo�ci spo�ecze�stwa w zakresie ograniczenia korzystania z prywatnych samochod�w na rzecz transportu zbiorowego. W tym roku, obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu odb�d� si� w dniach 16-22 wrze�nia. Has�em przewodnim tegorocznej edycji jest: "Do pracy bez samochodu".

Wyra�am g��bok� nadziej�, �e dzia�ania planowane w ramach tegorocznej kampanii przyczyni� sie do zmniejszenia "kork�w ulicznych" podczas dojazd�w i powrot�w z pracy, a przede wszystkim b�d� kszta�towa�y postawy �wiadomego uczestnictwa w ruchu drogowym zgodnie z zasadami zr�wnowa�onego rozwoju.

D���c jednocze�nie do zmniejszenia uci��liwo�ci zwi�zanych z ruchem samochodowym w centrach miast oraz poszukuj�c potencjalnych mo�liwo�ci zwi�kszenia bezpiecze�stwa na drodze zwracam si� z apelem o w��czenie si� w�adz Pa�stwa miasta do obchod�w Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz zach�cam do przyst�pienia do Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu.

Je�li inicjatywa ta spotka si� z Pa�stwa zainteresowaniem, uprzejmie prosz� o wyznaczenie koordynatora obchod�w Europejskiego Dnia bez Samochodu oraz Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu w Pa�stwa mie�cie. Koordynatorom zostan� przekazane informacje i materia�y u�atwiaj�ce przygotowanie lokalnych imprez.

Na szczeblu krajowym Kampani� b�dzie koordynowa�o wy�onione w drodze przetargu Konsorcjum, w sk�ad kt�rego wchodz� Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenie "Obywatel" oraz Federacja Zielonych - Grupa Krakowska.

Licz�c na zrozumienie i aktywny udzia� Pa�stwa w tym przedsi�wzi�ciu

pozostaj� z powa�aniem


Minister �rodowiska

Inter City