toper

Alternatywy

bikersOnStreet


Uzgodnienia mi�dzynarodowe

W zwi�zku z tym, i� problem globalnego ocieplenia dotyczy wszystkich mieszka�c�w Ziemi, cz�� pa�stw zdecydowa�a si� po��czy� swoje wysi�ki podpisuj�c mi�dzynarodowe uzgodnienia dotycz�ce redukcji emisji gaz�w cieplarnianych oraz monitoringu zmian klimatycznych.

W roku 1992 Organizacja Narod�w Zjednoczonych zorganizowa�a w Rio de Janeiro "Szczyt Ziemi". Przy tej okazji dosz�o do uchwalenia Konwencji Klimatycznej. Do 2000 roku pa�stwa-sygnatariusze Konwencji zobowi�za�y si� ograniczy� emisj� gaz�w cieplarnianych do poziomu z roku 1990. Mia�o to umo�liwi� naturalne dostosowanie si� ekosystemu do post�puj�cych zmian klimatycznych.

W roku 1997 na konferencji ONZ w Kioto przedstawiciele 159 pa�stw �wiata podj�li kroki w celu ograniczenia efektu cieplarnianego. Rezultatem spotkania by� podpisanie protoko�u, kt�rego sygnatariusze obiecali w latach 2000-2012 zredukowa� emisj� gaz�w cieplarnianych, przy czym Unia Europejska mia�a obni�y� poziom emisji o 8%, Stany Zjednoczone o 7%, za� Kanada i Japonia o 6%. Produkuj�ce mniej szkodliwych gaz�w kraje rozwijaj�ce si� zosta�y zwolnione z obowi�zku redukcji ich emisji.

W listopadzie 2000 roku odby�a si� sz�sta ju� mi�dzynarodowa konferencja po�wi�cona walce z efektem cieplarnianym w oparciu o Protok� z Kioto. G��wnym tematem rozm�w by�y trudno�ci z wdro�eniem ustale� z Kioto zwi�zane z faktem, �e niekt�re pa�stwa (Stany Zjednoczone, Kanada) nie tylko nie zmniejszy�y emisji gaz�w cieplarnianych, ale nawet jeszcze bardziej j� zwi�kszy�y.

Gazy cieplarniane, kt�rych emisj� mia� ograniczy� Protok� z Kioto

Ustalenia z Kioto dotycz� sze�ciu gaz�w: CO2 (dwutlenek w�gla), CH4, (metan), NO2 (dwutlenek azotu) oraz trzech gaz�w nazywanych zbiorczo freonami. Niekt�re z tych substancji s� produkowane przez pojazdy spalinowe. Wszystkie one stanowi� dwie trzecie globalnej produkcji gaz�w cieplarnianych. W roku 2012 ich emisja ma by� ograniczona o 5,2%.
Inter City