toper

Alternatywy

PedBikeCarTrain


Nowe sposoby korzystania z samochodu

Car pooling - podziel si� samochodem!

Przeci�tnie jednym samochodem porusza si� 1,2 pasa�era. Sw�j pojazd mo�na dzieli� z kilkoma osobami spoza rodziny - na przyk�ad z s�siadami albo z kolegami z pracy. Korzystanie jednego dnia z jednego samochodu, a nast�pnego - z samochodu kolejnej osoby jest system, kt�ry nazywa si� car pooling. Zmniejsza on nie tylko zu�ycie w�asnego samochodu, ale tak�e obni�a wydatki na paliwo. W ten spos�b samochodami mog� dzieli� osoby je�d��ce codziennie do tego samego miejsca pracy, odwo��ce dzieci do tej samej szko�y, robi�ce w tym samym miejscu zakupy (dojazd ze wsi do pobliskiego miasteczka) itp.

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

dzielenie sie samochodem

W coraz wi�kszej liczbie europejskich miast (m. in. Berlin, Wiede�, Turyn, La Rochelle, Zurych i inne miejscowo�ci w Szwajcarii) wprowadzono r�norodne systemy dzielenia si� samochodami w�r�d mieszka�c�w.

Jednym z nich jest wsp�lny zakup jednego lub wi�cej pojazd�w przez kilka os�b. Ka�dy z kupuj�cych mo�e p�niej korzysta� z samochodu dzi�ki czemu nie trzeba wydawa� ca�ej kwoty potrzebnej na jego zakup. Pomys� ten okaza� si� sporym sukcesem, w wyniku czego r�ne stowarzyszenia oraz sp�dzielnie w zamian za roczn� sk�adk� cz�onkowsk� umo�liwiaj� rezerwacj� na wybrany czas takiego samochodu, jaki w danej sytuacji jest potrzebny.

Przedsiebiorstwa pa�stwowe oraz prywatne r�wnie� wypo�yczaj� pojazdy na czas od p� godziny a� do ca�ego dnia, pobieraj�c za to op�at� proporcjonalna do czasu wynaj�cia samochodu. W niekt�rych przypadkach istnieje mo�liwo�� zwrotu samochodu w innym miejscu, ni� to, w kt�rym zosta� wypo�yczony.

Wypo�yczalnie samochod�w pozwalaj� swoim klientom na ponoszenie wydatk�w mniejszych, ni� w przypadku korzystania z prywatnych samochod�w poniewa� koszty sta�e (najpierw zakup pojazdu, a p�niej jego utrzymanie oraz ubezpieczenie) s� rozk�adane pomi�dzy r�nych u�ytkownik�w korzystuj�cych na zmian� z tego samego samochodu. W ten spos�b oszcz�dzane s� tak�e miejsca parkingowe.
Inter City