toper

Alternatywy

trainNR5


Kolej na kolej

Kolej stanowi krwiobieg ka�dego kraju. Im lepiej kolej dzia�a, tym wy�sza jest jako�� �ycia spo�ecze�stwa. Z tego wzgl�du europejskie pa�stwa staraj� si�, �eby kolej dzia�a�a sprawnie, przez co umo�liwiaj� obywatelom swobod� przemieszczania si�. Naprawd� dobry system transportu kolejowego powinien oferowa� po��czenia dalekobie�ne, kt�rych zadaniem jest komunikowanie metropolii, du�ych miast i szeregu o�rodk�w regionalnych. System po��cze� dalekobie�nych (Intercity, ekspresowych oraz pospiesznych) winien stanowi� szkielet ca�ego systemu komunikacji kolejowej. Kolejny podsystem to po��czenia regionalne, kt�re uzupe�niaj� ofert� dalekobie�n� oraz gwarantuj� po��czenia w wojew�dztwach i mi�dzy s�siaduj�cymi regionami. Po��czenia regionalne powinny by� uzupe�niane przez poci�gi lokalne, ��cz�c w ten spos�b mi�dzy sob� wsie, ma�e miasta, gminy i powiaty. Opr�cz tego, na terenie aglomeracji powinny funkcjonowa� systemy kolei miejskich, kt�re idealnie mog� wype�nia� funkcj� metra, a przy tym wymagaj� du�o mniejszych nak�ad�w inwestycyjnych ni� kolej podziemna. Wszystkie powy�sze podsystemy komunikacji kolejowej nie mog� funkcjonowa� niezale�nie od siebie - kolej musi stanowi� jeden sp�jny uzupe�niaj�cy si� system.

Niestety, kolej w Polsce nie odpowiada powy�szemu opisowi. W Polsce od kilkunastu lat prowadzi si� niezmiernie szkodliw� i niezrozumia�� polityk� transportow�, kt�rej zasadniczym celem jest marginalizowanie i konsekwentne likwidowanie transportu kolejowego. W Europie Polska osi�gn�a ju� miano pa�stwa z niesprawnym systemem kolejowym. W wi�kszo�ci s�siednich kraj�w kolej si� rozwija - przyk�adowo w Czechach nie likwiduje si� linii kolejowych, a w Niemczach przywraca si� ruch kolejowy na nieczynnych od lat liniach kolejowych. Niestety, w Polsce przywracanie ruchu kolejowego stanowi� b�dzie du�o wi�kszy problem ni� na zachodzie - zazwyczaj tu� po zawieszeniu ruchu kolejowego na lini� wkraczaj� z�odzieje z�omu, kt�rzy kradn� szyny, �ruby, urz�dzenia sterowania ruchem kolejowym. Tym samym Polacy na swoich oczach trac� kolej, kt�ra jest przecie� najbardziej przyjaznym (dla przyrody oraz dla spo�ecze�stwa) �rodkiem transportu.

To, co powinno by� celem w�adz ka�dej gminy, ka�dego powiatu, ka�dego wojew�dztwa i oczywi�cie w�adz pa�stwowych, to d��enie do utworzenia na swoim terenie systemu transportu zintegrowanego i zr�wnowa�onego. Oznacza to, �e transport musi sk�ada� si� z r�nych, uzupe�niaj�cych si� ga��zi. Podstaw� sprawnego dzia�ania zintegrowanego i zr�wnowa�onego systemu transportowego powinna by� kolej, poniewa� to ona mo�e by� szkieletem spajaj�cym pozosta�e �rodki transportu. Przy stacjach kolejowych mog� powstawa� parkingi w systemie "Park&Ride" (parkingi dla zmotoryzowanych doje�d�aj�cych z domu do stacji kolejowej i udaj�cych si� w dalsz� drog� kolej�), kolej� naj�atwiej przewozi� jest rowery, przy stacjach kolejowych powinny znajdowa� si� centra przesiadkowe do komunikacji autobusowej. Kolej stanowi najpewniejszy �rodek transportu i to na kolei powinno opiera� si� projektowanie, organizowanie, a przede wszystkim dzia�anie sprawnego systemu transportu publicznego na ka�dym terenie - w samorz�dzie lokalnym, w regionie i w ca�ym kraju.


Inter City