toper

Alternatywy

bikers


Czar dw�ch k�ek

W Krajach Unii Europejskiej od 5 do 10% wszystkich podr�y odbywa si� na rowerze.

W krajach skandynawskich, w Niemczech, a przede wszystkim w Holandii infrastruktura rowerowa umo�liwia bezpieczne dojechanie rowerem niemal wsz�dzie. Rower mo�na tak�e zaparkowa� przy odpowiednim stojaku, przewie�� �rodkiem komunikacji publicznej, a holenderskie prawo od lat chroni rowerzyst�w w przypadku jakiejkolwiek kolizji z samochodem.

Daje to konkretne rezultaty: w Holandii 29% podr�y odbywa si� na rowerze, w Danii 17%. W Danii szczeg�lnie cz�sto u�ywa si� roweru przy dojazdach do pracy. 60% dojazd�w w sytuacji, gdy miejsce pracy odleg�e jest nie wi�cej ni� 5 kilometr�w od miejsca zamieszkania odbywa si� przy u�yciu roweru co sprawia, �e unika si� stania w korkach w godzinach szczytu. Przyk�ady te pokazuj�, �e u�ywanie roweru to przede wszystkim kwestia cywilizacyjna - w obu tych krajach klimat nie jest szczeg�lnie przyjazny dla rowerzyst�w.

Wybierz rower

Co trzeba zrobi�, aby ludzie zechcieli korzysta� z roweru zamiast z samochodu:

  1. Uzna�, �e jest to w og�le mo�liwe i zacz�� traktowa� rower jako pe�noprawny �rodek transportu, kt�ry jest przedmiotem zainteresowania urz�d�w i os�b odpowiedzialnych za planowanie polityki transportowej i przestrzennej.
  2. Da� rowerzystom co najmniej r�wne prawa wobec samochod�w - np. w Holandii w wypadku kolizji roweru z samochodem za winnego uznaje si� z zasady silniejszego, czyli kierowc�.
  3. Pozwoli� rowerzystom na szybkie poruszanie si� poprzez stworzenie odpowiednich tras i �cie�ek rowerowych. Badania (Walcyng, projekt badawczy IV Prrogramu ramowego UE, DG VII, 1997) pokazuj�, �e to szybko�� poruszania si� jest decyduj�cym czynnikiem wp�ywaj�cym na wyb�r �rodka transportu - wa�niejszym od bezpiecze�stwa.
  4. Tworzy� infrastruktur� dla jazdy rowerem - wa�ne jest nie tylko wyznaczanie tras i �cie�ek, ale tak�e miejsc do bezpiecznego parkowania, zapewnianie u�atwie� dla robienia na rowerze zakup�w, dojazd�w do szko�y czy pracy (np: p�atne parkingi dla samochod�w, darmowe dla rowerzyst�w).
  5. Zintegrowa� transport rowerowy z transportem publicznym - np.: w miastach niemieckich ogromne parkingi rowerowe znajduj� si� z regu�y na stacjach kolejowych, rower mo�e by� transportowany w wagonach tramwajowych i w autobusach.
  6. Oddzieli� rowerzyst�w od ruchu samochodowego - samochody s� najwi�kszym zagro�eniem dla rowerzyst�w dlatego trasy rowerowe powinny by� mo�liwie maksymalnie odrgodzone od jezdni urz�dzeniami, kt�re uniemo�liwiaj� fizyczn� kolizj� roweru z samochodem.
  7. Dba� o przestrzeganie prawa i dobrych obyczaj�w w�r�d samych rowerzyst�w - odnosi si� to przede wszystkim do sytuacji, w kt�rych nie dopuszcza si� by rowerzy�ci powodowali wypadki, w kt�rych poszkodowanymi s� piesi oraz aby przestrzegali ogranicze� pr�dko�ci w strefach dla pieszych.
  8. Stworzy� mod� na rowery - w Polsce wiele os�b ci�gle wstydzi si� je�dzi� na rowerze, gdy� obawia si�, �e b�dzie to odczytane jako znak niskiego statusu spo�ecznego. Dlatego nie mo�na nie docenia� wszelkich akcji promocyjnych w rodzaju Dnia Bez Samochodu, czy pozyskiwania znanych i lubianych os�b dla tego �rodka transportu.

Inter City