toper

Alternatywy

trainNR9


Transport publiczny - obywatelskie prawo i zwyk�a wygoda

Koszty infrastruktury samochodowej i tak zwane koszty zewn�trzne transportu (w tym ponad 90% stanowi� koszty ruchu samochodowego), czyli leczenie ofiar spalin, ha�asu i wypadk�w, zaj�cie powierzchni, niszczenie budynk�w, ska�enie �rodowiska, stanowi� w Europie wed�ug Raportu Europejskiej Agencji �rodowiska (TERM 2001) 8% produktu krajowego brutto.

Polskie miasta znacznie wi�cej wydaj� na budow� nowych dr�g i most�w ni� na doinwestowanie ci�gle stosunkowo g�stej sieci tramwajowej i komunikacji autobusowej.

Transport publiczny

Tymczasem z bada� europejskich (raport Europejskiej Agencji �rodowiska, TERM 2001) wynika, �e pod wzgl�dem efektywno�ci inwestowanie w transport publiczny jest o wiele bardziej skuteczne ni� budowanie nowych dr�g. Linia szybkiego tramwaju, czy miejskiej kolei mo�e w ci�gu godziny przewie�� 60 tys. pasa�er�w w obie strony, podczas gdy dwustronna trzypasmowa autostrada tylko 7,5 tys.

W godzinach szczytu linia transportu publicznego z wydzielonym pasem mo�e przetransportowa� od 2 do 4 razy wi�cej pasa�er�w ni� prywatne samochody poruszaj�cesi� po ulicy (Botma & Pependrecht, Trafic Operation of Bicycle Trafic, TU-Delft, 1991). Co wi�cej, transport publiczny zajmuje mniejsz� powierzchni� ni� samochody, kt�re przez wi�ksz� cz�� dnia stoj� na parkingach. A nowe parkingi to z regu�y mniej zieleni i dodatkowy ruch na s�siednich ulicach.

Na dojazd do pracy na odleg�o�� 10 kilometr�w tam i z powrotem samoch�d potrzebuje od 10 do 30 razy wi�cej przestrzeni ni� transport publiczny (Botma & Pependrecht, Trafic Operation of Bicycle Trafic, TU-Delft, 1991). Ma to szczeg�lne znaczenie w g�sto zabudowanych centrach miast, gdzie ka�dy metr kwadratowy mo�e by� bardzo cenny zar�wno ze spo�ecznego jak i finansowego punktu widzenia.
Inter City