toper

Alternatywy

longStreet


Piechot� zdrowiej

"Ch�d bardzo s�usznie nazywa si� kr�lem �wicze� fizycznych. Podczas �adnych innych �wicze� nie osi�ga si� takiej harmonii w pracy mi�ni i krwi. Ch�d wcale nie wymaga specjalnego ubioru, sprz�tu, mo�na go uprawia� w dowolnym czasie, w ka�d� pogod�. Codzienny spacer, chocia� 1-3 kilometry to wspania�y stymulator mi�nia sercowego i uk�adu krwiono�nego".

Micha� Tombak - "Droga do zdrowia"
(Wydawnictwo: Serwis Galaktyka, Rok wydania: 2000, ISBN: )

Chodzenie pod wzgl�dem szybko�ci mo�e zast�pi� podr�e samochodem na odleg�o�� do 1 kilometra, co w wielu krajach oznacza zredukowanie liczby podr�y samochodem o 15%.

Stanowisko Unii Europejskiej zawarte w dokumentach "Obywatelska sie�" i "O sprawiedliwych cenach w transporcie" ("Towards fair and efficient pricing in transport". Policy options for internalising the external costs of transport in The European Union. Green Paper Commission of The European Communities COM95 691 final. Brussels, 1995) z 1995 roku zach�ca do korzystania w wi�kszym stopniu z transportu publicznego, rowerowego oraz chodzenia piechot� jako najbardziej przyjaznych dla �rodowiska sposob�w poruszania si� i transportu w mie�cie.

...

Co zrobi�, �eby zach�ci� do poruszania si� piechot�?

1/ Zapewni� pieszym bezpiecze�stwo - przede wszystkim ze strony samochod�w. Osi�ga si� to poprzez zmniejszenie ruchu samochodowego, w wyniku ograniczania szybko�ci do 30, ale tak�e np. do 5 kilometr�w. Aby skuteczniej wyegzekwowa� tego typu przepisy opr�cz znak�w drogowych stosuje si� progi spowalniaj�ce, ustawia na jezdni donice z kwiatami i zieleni�, w wielu miastach europejskich tworzone s� strefy wy��cznie dla pieszych oraz transportu publicznego i rower�w.

2/ Odpowiednio zaplanowa� miejsk� przestrze� - przede wszystkim dotyczy to przeciwdzia�ania nadmiernemu rozrastaniu si� miast poprzez ich rozbudow� w nieko�cz�ce si� przedmie�cia. Zjawisko to uzale�nia mieszka�c�w niemal ca�kowicie od samochodu i sprawia, �e zbyt rzadka zabudowa czyni transport publiczny nieop�acalnym. Przeciwie�stwem tego jest koncepcja miasta zwartego, a wi�c takiego, w kt�rym us�ugi, miejsca pracy, plac�wki o�wiatowe i mieszkania s� rozlokowane na tyle blisko, �e robienie zakup�w, ucz�szczanie do szko�y, rekreacja, a tak�e chodzenie do pracy mo�liwe s� bez korzystania z samochodu.

3/ Inwestowa� w transport publiczny, kt�ry w naturalny spos�b uzupe�nia si� z ruchem pieszym. Aby ludzie chcieli mieszka� w centrum miast konieczne jest inwestowanie w transport publiczny, tak aby centralne dzielnice, gdzie skupia si� �ycie kulturalne, gospodarcze, handlowe i polityczne by�y osi�galne za pomoc� transportu miejskiego. W takich warunkach miejsca te s� ciche, nie ma w nich spalin dzi�ki czemu ludzie, tak�e zamo�ni, chc� tam mieszka�, a chodzenie po ulicach jest przyjemne. W skutek takiej polityki ponad 10% gospodarstw domowych w krajach UE rezygnuje z zakupu samochodu, pomimo �e sta� je na jego posiadanie.

4/ Dba� o bezpiecze�stwo i dobre zarz�dzanie nieruchomo�ciami w centrum. W�a�ciwe zarz�dzanie i dba�o�� o stare kamienice, podw�rka powoduje, �e zamiast zamienia� si� w slumsy staj� si� one najbardziej atrakcyjnymi punktami miasta z ma�ymi ogrodami, miejscami rozrywki i konsumpcji. R�wnie� dba�o�� o bezpiecze�stwo w takich dzielnicach sprawia, �e ludzie zamiast ucieka� w jego poszukiwaniu do domk�w na przedmie�ciach chc� mieszka� w centrum miasta, kt�re dzi�ki temu odzyskuje swoj� spo�eczn� i kulturaln� rol�.

5/ Zapewni� poczucie stabilizacji i zaufania do planu zagospodarowania przestrzennego. Odbywa si� to g��wnie poprzez wsp�decydowanie o kszta�cie lokalnych plan�w zagospodarowania przestrzennego. Zaufanie do najwa�niejszego aktu prawa lokalnego jakim jest plan zagospodarowania przestrzennego i poczucie pewno�ci, �e kupuj�c mieszkanie w cichej i zielonej dzielnicy nie ryzykujemy, �e plan zostanie zmieniony, lub �e dojdzie do jego r�nej interpretacji, kt�ra pozwoli inwestorom zbudowa� na trawniku parking. To jeden z filar�w miejskiej polityki przestrzennej.


Inter City