toper

Apel Ministra �rodowiska

bikersOnStreetMinister �rodowiska


Szanowni Pa�stwo,
   Zapraszam Pa�stwa do udzia�u w Europejskim Dniu Bez Samochodu organizowanym pod auspicjami Komisji Europejskiej. Jest to jedna z wa�niejszych inicjatyw o charakterze og�lnoeuropejskim, kt�ra ma na celu promocj� zr�wnowa�onego transportu oraz zwi�kszenie �wuadomo�ci spo�ecze�stwa w zakresie ograniczenia korzystania z prywatnych samochod�w na rzecz transportu zbiorowego. W tym roku, podobnie jak w latach ubieg�ych, obchody Europejskiego Dnia bez Samochodu odb�d� si� 22 wrze�nia. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Bezpiecze�stwo dzieci na drodze"
   Wyra�am g��bok� nadziej�, �e dzia�ania planowane w ramach tegorocznej kampanii przyczyni� sie do zmniejszenia liczby dzieci, kt�re ulegaj� wypadkom drogowym, a przede wszystkim b�d� kszta�towa�y podstawy �wiadomego uczestnictwa w ruchu drogowym z zasadami zr�wnowa�onego rozwoju.
   D���c jednocze�nie do zmniejszenia uci��liwo�ci zwi�zanych z ruchem samochodowym w centrach miast oraz poszukuj�c potencjalnych mo�liwo�ci zwi�kszenia bezpiecze�stwa na drodze zwracam si� z apelem o w��czenie si� w�adz Pa�stwa miasta do obchod�w Europejskiego Dnia bez Samochodu.
   Je�li inicjatywa ta spotka si� z Pa�stwa zainteresowaniem, uprzejmie prosz� o wyznaczenie koordynatora obchod�w Europejskiego Dnia bez Samochodu w Pa�stwa mie�cie. Koordynatorom zostan� przekazane informacje i materia�y u�atwiaj�ce przygotowanie lokalnych imprez.
   Na szczeblu krajowym Kampani� b�dzie koordynowa�o wy�onione w drodze przetargu Konsorcjum, w sk�ad kt�rego wchodz� Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenie "Obywatel" oraz Federacja Zielonych - Grupa Krakowska.

Licz�c na zrozumienie i aktywny udzia� Pa�stwa w tym przedsi�wzi�ciu

pozostaj� z powa�aniem


mos_sign
Inter City