toper

Alternatywy

trainNR25


Co zrobi�, �eby by�o lepiej?

Wnioski Konferencji Ministr�w Transportu Unii Europejskiej wrzesie� 2001:

  1. Odpowied� na obecne problemy transportowe le�y w skoordynowanym i racjonalnym stosowaniu pi�ciu klasycznych element�w polityki transportowej: cen, systemu finansowania, regulacji, metod oceny, decyzji inwestycyjnych. Je�eli takie podej�cie zostanie wybrane, to nale�a�oby da� pierwsze�stwo inwestycjom i regulacjom promuj�cym przyjazne �rodowisku �rodki transportu w celu zwi�kszenia poda�y na te �rodki i w celu minimalizacji ekologicznych i spo�ecznych koszt�w transportu, kt�re mog� mie� znacz�cy wp�yw na mo�liwo�ci rozwoju w d�ugiej perspektywie.
  2. Plany o�ywienia centr�w miast np. poprzez budowanie centr�w handlowych maj� o wiele wi�ksze szanse powodzenia, je�eli stwarza si� przy nich udogodnienia i strefy dla pieszych, uwzgl�dnia si� doprowadzenie sieci tramwajowej albo uprzywilejowanych pas�w dla autobus�w. Plani�ci musz� bra� pod uwag� te rozwi�zania.
  3. Koszty �rodowiskowe musz� by� traktowane i liczone na tych samych zasadach co koszty ekonomiczne. Zniszczenie �rodowiska te� ma swoje konsekwencje ekonomiczne i ignorowanie tego faktu mo�e os�abi� kondycj� gospodarki w �rednim lub d�ugim okresie czasu.

Raport WHO stwierdza:

"Tradycyjnie popyt na us�ugi i �rodki transportu by� traktowany tak, jak ka�dy inny popyt, kt�ry wymaga zaspokojenia przez poda�. Jednak szczeg�lnie w wypadku transportu staje si� jasne, �e popyt przekracza to co mo�e by� dostarczone bez przekroczenia granic jakie stawia �rodowisko i �ycie spo�eczne. Dlatego regulowanie popytu w dziedzinie transportu staje si� konieczno�ci�" (United Nations, World Health Organization Regional Office for Europe, 17 January 2001 ECE/AC.21/2001/1, EUR/00/5026094/1, Overview of Instruments Relevant to Transport, Environment and health and Recommendations for Further Steps).
Inter City