toper

Koszty

PedBikeCarTrain

Koszty finansowe i spo�eczne


Samoch�d jest u�ytecznym �rodkiem transportu, jednak wykorzystywanie go w nadmiarze mo�e sta� si� uci��liwe. Przede wszystkim masowa motoryzacja powoduje ogromne koszty finansowe i spo�eczne.

Negatywnymi aspektami zwi�zanymi z u�ytkowaniem samochod�w s�: zanieczyszczenia �rodowiska, ha�as, wypadki i zaj�ta przestrze�. Trzeba przy tym pami�ta�, �e niekorzystne zjawiska, spowodowane motoryzacj� odczuwaj� wszyscy obywatele, bez wzgl�du na to, czy sami je�d�� samochodem, czy te� nie. Zanieczyszczenia i ha�as powoduj�, �e ludzie nie chc� przebywa� miejscach gdzie s� one odczuwane jako uci��liwe, ani kupowa� tam mieszka�. Ponadto nara�eni na nadmierny ha�as i zanieczyszczenia zwykle �le si� czuj� oraz cz�ciej bior� zwolnienia lekarskie.

Wiele os�b doje�d�a samochodami do pracy, sklep�w itp., przez co tworz� si� korki oraz traci si� czas. A to kosztuje.

Ekonomi�ci od pewnego czasu zacz�li pos�ugiwa� si� poj�ciem koszt�w zewn�trznych. S� to realne koszty, powodowane przez konsumpcj� danej us�ugi czy towaru, nie odzwierciedlone w ich cenie rynkowej. Wed�ug Raportu Europejskiej Agencji �rodowiska TERM 2001 koszty infrastruktury samochodowej i tak zwane koszty zewn�trzne transportu (w tym ponad 90% stanowi� koszty ruchu samochodowego), takich jak leczenie ofiar spalin, ha�asu i wypadk�w, zaj�cie powierzchni, niszczenie budynk�w, ska�enie �rodowiska, zat�oczenia dr�g stanowi� w Europie 8% Produktu Krajowego Brutto.

(W powy�szym tek�cie wykorzystano fragmenty z ksi��ki "Miasta dla rower�w" Marcina Hy�y, www.rowery.org.pl)Inter City