toper

Jako�� �ycia

PedBikeCarTrain


Samochody zajmuj� zbyt du�o miejsca

Miasta si� dusz�

Zat�oczenie samochodami centr�w miast jest coraz wi�kszym problemem dla Europejczyk�w. W du�ych miastach w okre�lonych porach tygodnia jest po prostu za du�o samochod�w w por�wnaniu z ilo�ci� i rozmiarem ulic. W dodatku, mimo rosn�cych kork�w i problem�w z parkowaniem, ilo�� samochod�w na drogach ci�gle si� zwi�ksza!

Coraz cz�stszym zjawiskiem jest zajmowanie przez samochody prywatne obszar�w publicznych: na ulicach panuj� korki a place i chodniki zamieniaj� si� w parkingi.

Samoch�d jest najbardziej "po�eraj�cym przestrze�" �rodkiem komunikacji: rower zajmuje 4 razy mniej miejsca a autobus zmniejsza przestrze� zajmowan� przez jednego pasa�era do 30 razy! Trzeba rozwa�y� sprawiedliwy podzia� przestrzeni publicznej mi�dzy wszystkich mieszka�c�w miasta. Parki i kawiarnie by�yby mi�� alternatyw� dla niekt�rych parking�w samochodowych. Ponadto handel czyni centrum miasta przyjaznym i atrakcyjnym dla mieszka�c�w.

Stanie w korkach to strata czasu!

W godzinach szczytu stanie w korkach to ogromna strata czasu, czy jeste�my w mie�cie czy pr�bujemy z niego wyjecha�. Przyk�adowo, mieszka�cy okolic Pary�a trac� w korkach oko�o 300 milion�w godzin rocznie, co oznacza 30 godzin rocznie na jednego mieszka�ca, nie licz�c oczywi�cie czasu samych podr�y.


Inter City