toper

Jako�� �ycia

trainNR5


Ha�as jest szkodliwy dla zdrowia

Kiedy d�wi�k dochodz�cy do ucha jest bardzo g�o�ny (wybuch, itp.) lub powtarzaj�cy si� (dyskoteka, roboty drogowe, odg�osy ruchu ulicznego, itp.), mo�e nast�pi� trwa�e uszkodzenie niekt�rych kom�rek nerwowych, co prowadzi do utraty s�uchu.

�r�d�o k�opot�w

Transport jest dzi� w miastach g��wnym �r�d�em ha�asu, kt�ry w 80% generowany jest przez samochody. Sam samoch�d produkuje 80 decybeli, a na bardzo zat�oczonym skrzy�owaniu nawet 90 decybeli! Jedna czwarta Europejczyk�w narzeka na ha�as, z czego co drugi skar�y si� na ha�as w mie�cie. Ta dokuczliwo�� mo�e sta� si� znacz�co uci��liwa poniewa� podczas dnia po�owa mieszka�c�w miasta jest nara�ona na poziom ha�asu 55dB, jedna trzecia na 55-65 dB i 15 % na wi�cej ni� 65 dB, a jest to poziom w kt�rym pojawia si� wysokie poczucie dyskomfortu.

K�opoty ze spaniem

Ha�as wp�ywa nie tylko na zmys� s�uchu. Dzia�a r�wnie� szkodliwie na ca�y system nerwowy, powoduj�c poczucie niewygody i stres. Wed�ug �wiatowej Organizacji Zdrowia (United Nations, World Health Organization Regional Office for Europe, 17 January 2001 ECE/AC.21/2001/1, EUR/00/5026094/1, Overview of Instruments Relevant to Transport, Environment and health and Recommendations for Further Steps) ha�as powoduje nie tylko np. k�opoty ze spaniem, ale r�wnie� wp�ywa na pogorszenie zdrowia psychicznego, spadek poziomu inteligencji. Coraz wyra�niejszy jest wp�yw ha�asu na powstawanie nadci�nienia i choroby serca.

Z�y klimat

Na ha�a�liwe dzielnice przypada statystycznie najwi�cej konsultacji medycznych, i pacjentom w�a�nie takich rejon�w przepisuje si� najwi�cej lek�w obni�aj�cych wysokie ci�nienie krwi, tabletek nasennych i �rodk�w uspokajaj�cych. W Wielkiej Brytanii 14% spo�r�d pragn�cych zmieni� miejsce zamieszkania za g��wny pow�d podawa�o ha�as, ruch samochodowy i spaliny, dalszych 11% uzna�o to za jeden z powod�w swojej decyzji.

W Polsce w strefie powy�ej 70 decybeli �yje ponad 10 milion�w mieszka�c�w. Niestety polskie miasta na og� w og�le nie maj� map klimatu akustycznego.

Rozwi�zanie

Zmniejszenie ruchu ulicznego umo�liwi�oby znaczne zredukowanie ha�asu.


Ponad 30% ludno�ci w krajach Unii Europejskiej jest nara�one na ha�as powy�ej 55decybeli, kt�ry powoduje zaburzenia zdrowotne.

Ha�as drogowy w mie�cie:

  • Strefa zamieszkania: 60 dB
  • Droga przelotowa: 70 dB
  • Skrzy�owanie ze �wiat�ami: 80 dB
  • Bardzo ruchliwe skrzy�owanie: 90 dB

Inter City