toper

Jako�� �ycia

trainNR9


Samochody mog� by� niebezpieczne

Drogi s� szczeg�lnie niebezpieczne dla dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Wypadki cz�sto maj� miejsce w pobli�u domu rodzinnego w obecno�ci rodzic�w (27%). Ponad po�owa wypadk�w zdarza si� w trakcie przechodzenia przez ulic�, a 35% poszkodowanych stanowi� dzieci.

Dzieci to najbardziej nara�ona grupa z kilku powod�w: s� ma�e, a wi�c mniej widoczne; maj� s�ab� percepcj� d�wi�k�w, szybko�ci i obraz�w (widoczno�� "na boki" kszta�tuje si� dopiero w wieku 8 lat); nie zawsze zdaj� sobie spraw� z niebezpiecze�stw jakie mog� je spotka� na drodze.

Koszty generowane przez wypadki

Koszty w wyniku �mierci i obra�e� cielesnych powsta�ych w wypadkach drogowych s� ustalane poprzez zsumowanie wszystkich koszt�w, ��cznie z tymi ponoszonymi przez kompanie ubezpieczeniowe. Dla kraju takiego jak np.: Francja (60,000,000 mieszka�c�w), wynosz� one oko�o 5 milion�w € rocznie. (�r�d�o: www.22september.org)

Konsekwencje wypadku drogowego dla pieszego

Stopie� obra�e� poniesionych przez pieszego w kolizji zale�y od pr�dko�ci pojazdu:

Pr�dko�� samochodu Konsekwencje dla pieszego
Poni�ej 20 km/h Lekkie pot�uczenie
Mi�dzy 20 a 30 km/h Niezbyt powa�ne pot�uczenia
Mi�dzy 30 a 40 km/h Kalectwo i przypadki �miertelne
Mi�dzy 40 a 55 km/h Kalectwo i cz�ste przypadki �miertelne
Powy�ej 55 km/h Niemal zawsze przypadki �miertelne

�r�d�o: Garches Hospital (Hauts-de-Seine), in "La mobilit� en milieu urbain: de la pr�f�rence pour la congestion a la pr�f�rence pour l'environnement" (Mobility in the urban environment: from preference for congestion to preference for the environment) under the management of Yves Crozet, Laboratoire d'Economie des Transports (Laboratory for Transport Economy)


Inter City