toper

Jako�� �ycia

longStreet


Zab�jcze drogi

Ka�dego roku kilka tysi�cy ludzi, w tym dzieci, ginie lub odnosi obra�enia w wypadkach na drodze: cztery z dziesi�ciu tragicznych zgon�w spowodowanych jest wypadkami. Jeden z dziesi�ciu zabitych pieszych to dziecko.

Ka�dego roku w Europie trzy osoby na tysi�c gin� lub odnosz� obra�enia w wypadkach drogowych. 2/3 wypadk�w �miertelnych ma miejsce na drogach i autostradach poza miastem, jednak ryzyko w obr�bie miast jest wi�ksze: Zdarza si� tam 60% powa�nych wypadk�w.

Przyczyny wypadk�w

  • Obszary zabudowane charakteryzuj� si� du�ym nasileniem ruchu drogowego, ma�o jest miejsca na drodze dla innych (rowerzy�ci, piesi, etc.).
  • Zachowanie kierowc�w jest cz�sto karygodne: nie przestrzegaj� ogranicze� pr�dko�ci i przepis�w ruchu drogowego, spo�ywaj� alkohol przed jazd�.
  • Ankiety pokazuj�, �e g��wnym �r�d�em niebezpiecze�stwa na drodze jest nieprzestrzeganie przepis�w przez kierowc�w.

Inter City