toper

Dla organizacji spo�ecznych

trainNcaffe


Apel do Organizacji Spo�ecznych


��d�, dn. 11 lipca 2005 r.

Szanowni Pa�stwo,

od kilku lat europejskie miasta uczestnicz� w kampaniach "Europejski Dzie� Bez Samochodu" (EDbS) i "Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu" (ETZT). Tysi�ce miejscowo�ci organizuje wydarzenia promuj�ce transport publiczny, komunikacj� piesz� i rowerow�, zamyka ulice dla samochod�w, organizuje debaty publiczne o konieczno�ci ograniczania ruchu samochodowego, o wp�ywie masowej motoryzacji na pogarszanie si� jako�ci �ycia zwyk�ych obywateli.

W Polsce obie kampanie s� organizowane pod patronatem Ministerstwa �rodowiska. Koordynacj� krajow� w bie��cym roku zajmuje si� Instytut Spraw Obywatelskich przy wsparciu "Magazynu Obywatel" i Federacji Zielonych Grupa Krakowska. Na poziomie lokalnym koordynator�w kampanii wyznaczaj� w�adze miast.

Aktualnie poszukujemy organizacji spo�ecznych, kt�re w��czy�yby si� do inicjowania wsp�pracy oraz zach�cania w�adz lokalnych do organizacji "Europejskiego Dnia Bez Samochodu" i "Europejskiego Tygodnia Zr�wnowa�onego Rozwoju". W dziale "Jak wzi�� udzia�?" znajduj� sie dokumenty, kt�re otrzyma�y ju� w�adze lokalne w Pa�stwa miejscowo�ci.

W przypadku zainteresowania prosimy o przes�anie nam zg�oszenia wyra�aj�cego gotowo�� zostania partnerem lokalnym Instytutu Spraw Obywatelskich w zakresie organizacji obu inicjatyw. Prosimy o podanie swoich dok�adnych danych kontaktowych (adres pocztowy, e-mail, telefon). Po otrzymaniu Pa�stwa zg�oszenia wy�lemy na podany adres pakiet materia��w informacyjno-promocyjnych na temat EDbS i ETZT.

Naszym lokalnym partnerom w miar� mo�liwo�ci s�u�ymy doradztwem merytorycznym i pomoc� organizacyjno-techniczn�.

Rafa� G�rski
Instytut Spraw Obywatelskich


Inter City