toper

Dla Koordynator�w Lokalnych

bikers


Badanie opinii spo�ecznej

W 2005 roku w trakcie "Europejskiego Dnia bez Samochodu" przeprowadzone b�d� badania opinii publicznej w miastach, kt�re uczestnicz� w kampanii. Maj� one na celu zbadania odbioru spo�ecznego kampanii oraz jej ocen� pod wzgl�dem spe�nienia za�o�onych zada�.

Przeprowadzone badania b�d� mia�y charakter ilo�ciowy i wykonane zostan� 22 wrze�nia za pomoc� standaryzowanych kwestionariuszy wywiadu. Zastosowany zostanie celowo-kwotowy dob�r pr�by badawczej bior�c pod uwag� nast�puj�ce parametry populacji generalnej (mieszka�cy miast, kt�rych w�adze zg�osi�y ch�� uczestniczenia w kampanii): wielko�� zamieszkiwanego miasta, p�e�, wiek i wykszta�cenie.

Przeprowadzenie wywiad�w pozostawione jest w gestii Koordynator�w Lokalnych kampanii. Instytut Spraw Obywatelskich przygotuje 600 standaryzowanych kwestionariuszy wywiad�w i wy�le do ka�dego z lokalnych organizator�w liczb� ankiet proporcjonaln� do wielko�ci miasta (od 3 do 50 w przypadku najwi�kszego miast). Do zada� Koordynator�w Lokalnych nale�y pozyskanie i przeszkolenie ankieter�w, kt�rzy przeprowadz� wywiady z mieszka�cami miast.

Po przeprowadzeniu badania prosimy o przes�anie wype�nionych kwestionariuszy do Instytutu Spraw Obywatelskich, kt�ry dokona ich dalszej analizy.Inter City