toper

Dla Koordynator�w Lokalnych

bikersOnStreet


Pomys�y na kampanie lokalne


Zapraszamy Koordynator�w Lokalnych do zapoznania si� z raportami dokumentuj�cymi obchody kampanii "Europejski Dzie� bez Samochodu" w roku 2003 i 2004 oraz "Poradnikiem dla w�adz lokalnych". Publikacje te mog� sta� si� dla Pa�stwa cennym �r�d�em pomys��w na organizacj� lokalnych imprez w dniu 22 wrze�nia.


Rafa� G�rski
Koordynator Krajowy
Kampanii "Dzie� Bez Samochodu"


Inter City