toper

Dla Koordynator�w Lokalnych

trainNR24


"UWAGA! W konkursie dla najlepszego Koordynatora Krajowego mog� wzi�� udzia� tylko ci koordynatorzy, kt�rzy nade�l� do Instytutu Spraw Obywatelskich wype�nione ankiety badania opinii spo�ecznej."

Regulamin konkursu dla Koordynator�w Lokalnych
Europejskiego Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu (ETZT) i Europejskiego Dnia bez Samochodu (EDbS)


ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest koordynator krajowy ETZT i EDbS. Koordynatorem tym jest konsorcjum, w sk�ad kt�rego wchodz� Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenie "Obywatel" oraz Federacja Zielonych Grupa Krakowska.
Konkurs przeprowadzony jest w porozumieniu z Ministerstwem �rodowiska.

CEL KONKURSU

  • promocja komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej,
  • zwr�cenie uwagi na zwi�kszaj�cy si� ruch samochodowy w miastach i b�d�ce jego wynikiem negatywne dla obywateli skutki zdrowotne, spo�eczne i �rodowiskowe,
  • kszta�towanie proekologicznych postaw w�r�d spo�ecze�stwa w zakresie zachowa� transportowych,
  • poprawa jako�ci �ycia mieszka�c�w miast poprzez wprowadzanie ogranicze� dla ruchu samochodowego.

ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do koordynator�w lokalnych ETZT i EDbS.

ZASADY WY�ONIENIA LAUREAT�W

Konkurs polega na wybraniu najlepszego koordynatora lokalnego. Laureat�w wy�oni specjalnie do tego powo�ana przez koordynatora krajowego komisja konkursowa.
Ocenie podlega� b�d� miedzy innymi:

  • zakres dzia�a� w mie�cie Koordynatora Lokalnego w ramach lokalnych obchod�w ETZT i EDbS,
  • fotoreporta� oraz sprawozdanie z obchod�w ETZT i EDbS wykonane przez koordynatora kokalnego,*
  • udzia� i zaanga�owanie w spotkaniach informacyjnych dla koordynator�w kokalnych.

NAGRODY W KONKURSIE

Organizator przeznacza 4000 z� na nagrody pieni�ne. Dodatkowo laureaci otrzymaj� nagrody rzeczowe.

OG�OSZENIE WYNIK�W

Og�oszenie wynik�w konkursu ob�dzie si� 31 pa�dziernika 2005 r.
Informacja o wynikach, terminie i miejscu wr�czenia nagr�d zostanie rozes�ana listownie oraz zamieszczona na stronie internetowej 22wrzesien.org

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nades�anych prac do ilustracji raportu i innych materia��w dotycz�cych ETZT i EDbS. Szczeg�y techniczne dotycz�ce przygotowania fotoreporta�u i sprawozdania zostan� przekazane na pierwszym spotkaniu informacyjnym dla Koordynator�w Lokalnych.
Inter City