toper

Dla Koordynator�w Lokalnych

longStreet


Spotkania Informacyjne

W ramach Kampanii "Europejski Dzie� bez Samochodu" oraz "Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu" odb�d� si� trzy spotkania informacyjne dla Koordynator�w Lokalnych.

Spotkanie I (28 lipca 2005 r. godzina 1200)

Spotkanie b�dzie po�wi�cone wymianie do�wiadcze� nabytych w organizacji ETZT i EDbS w latach ubieg�ych. Zostan� zaprezentowane pomys�y na skuteczn� organizacj� akcji na poziomie lokalnym oraz zasady konkursu na najlepszego koordynatora lokalnego. Uczestnicy zapoznaj� si� r�wnie� z materia�ami promocyjnymi jakie otrzymaj� na prze�omie sierpnia i wrze�nia.

Spotkanie II (6 wrze�nia 2005 r. godzina 1200)

Celem spotkania b�dzie przeszkolenie koordynator�w lokalnych w zakresie korzystania z materia��w promocyjnych, szkolenie public relations dotycz�ce kontakt�w z mediami i promocji wydarze� na skal� lokaln�. Ponadto uczestnicy zapoznaj� si� ze sposobem wype�niania ankiet badania opinii spo�ecznej i metodami pozyskiwania ankieter�w. Spotkanie b�dzie r�wnie� okazj� do przekazania informacji o stanie zaawansowania organizacji ETZT i EDbS przez koordynatora krajowego i koordynator�w lokalnych.

Spotkanie III (17 listopada 2005 r. godzina 1200)

Na spotkaniu nast�pi podsumowanie ETZT i EDbS oraz og�oszenie wynik�w i rozdanie nagr�d w konkursie dla koordynator�w lokalnych. Osoby, kt�re otrzymaj� nagrody oraz wyr�nienia prosimy o osobiste stawiennictwo.


Organizator:
Instytut Spraw Obywatelskich przy wsp�pracy z Ministerstwem �rodowiska.

Miejsce:
Spotkanie I i II, Ministerstwo �rodowiska, Warszawa, ul. Wawelska 52/54.
Spotkanie III, Mi�dzynarodowe Targi Pozna�skie, EKOMEDIA FORUM, Pozna�, ul. G�ogowska 14.
Numery sal w kt�rych odb�d� si� spotkania b�d� dost�pne na tej stronie na trzy dni przed terminem ich organizacji.

Czas trwania jednego spotkania:
Oko�o dw�ch godzin.

Zwrot koszt�w podr�y:
Organizator nie zwraca uczestnikom spotka� koszt�w podr�y.

Potwierdzenie uczestnictwa:
Wymagane jest wcze�niejsze potwierdzenie uczestnictwa w poszczeg�lnych spotkaniach. Potwierdzenie nale�y dokona� na trzy dni przed spotkaniem telefonuj�c na nr lub wysy�aj�c e-mail na adres


Inter City