toper

Kampania "Europejski Dzie� Bez Samochodu"

bikers


Dlaczego "Dzie� bez Samochodu"?

"Europejski Dzie� bez Samochodu" to kampania, kt�ra jest odpowiedzi� na negatywne konsekwencje wynikaj�ce z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. W wielu aglomeracjach miejskich ludzie narzekaj� na nisk� jako�� �ycia, m.in. na zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki poziom ha�asu, wypadki, zajmowanie coraz wi�kszej przestrzeni przez samochody etc.

Dlatego te� og�lnym celem Kampanii "Europejski Dzie� bez Samochodu" jest kszta�towanie proekologicznych wzorc�w zachowa� oraz popularyzacja transportu miejskiego przyjaznego �rodowisku. Ponadto kampania ta przyczynia si� do zmniejszenia zanieczyszcze� powietrza oraz ha�asu przez co wp�ywa na polepszenie jako�ci �ycia w mie�cie.

Kampania skupia si� g��wnie na trzech zadaniach:

  • Zach�ceniu jak najwi�kszej liczby os�b do u�ywania alternatywnych form transportu takich jak komunikacja publiczna, piesza lub rowerowa;
  • Zwi�kszeniu �wiadomo�ci oraz informowaniu o zwi�zanych z masow� motoryzacj� negatywnych konsekwencjach dla jako�ci �ycia;
  • Pokazaniu miasta bardziej przyjaznego mieszka�com;

Dzie� bez Samochodu jest okazj� dla w�adz wszystkich uczestnicz�cych miast do pokazania swojej troski o sprawy jako�ci �ycia. Daje on r�wnie� mo�liwo�� zaanga�owania mieszka�c�w w dzia�ania na rzecz wsp�lnego dobra jakim jest miejsce, w kt�rym �yj� na co dzie�.


Inter City