toper

Kampania "Dzie� bez Samochodu"

bikePath


Historia Kampanii w Europie

1998 r.

Dzie� bez Samochodu (DBS) po raz pierwszy odby� si� we Francji. Organizacj� tej kampanii zaproponowa� francuski minister zagospodarowania przestrzennego i ochrony �rodowiska Dominik Voynet. DBS, jak �aden inny dzie�, umo�liwi� mieszka�com odkrywanie na nowo swoich miast. Wydarzenia kulturalne, sportowe oraz przedsi�wzi�cia handlowe umo�liwi�y mieszka�com sp�dzenie czasu na poznawaniu swoich miast i ich dziedzictwa kulturowego.

1999 r.

22 wrze�nia 1999 roku, 66 francuskich miast (dwukrotnie wi�cej ni� rok wcze�niej), 92 w�oskie miasta oraz obw�d genewski, wzi�y udzia� w pilota�owym programie "W mie�cie bez samochodu". We wszystkich miastach, na jeden dzie�, zosta� wydzielony obszar, do kt�rego dost�p mia� tylko transport publiczny oraz rowerzy�ci i piesi. Prawie wsz�dzie dzie� ten sta� si� okazj� do zaprezentowania i wprowadzenia nowych, d�ugoterminowych, u�atwiaj�cych korzystanie z transportu publicznego rozwi�za�, takich jak wydzielone pasy ruchu dla komunikacji publicznej, nowe �cie�ki rowerowe, strefy dla pieszych, parkingi rowerowe, programy dla ludzi o ograniczonej mo�liwo�ci poruszania si� itd.

2000 r.

W lutym 2000 roku, Margot Wallstr�m, komisarz europejski ds. �rodowiska zaproponowa�a wdro�enie DBS w ca�ej Unii Europejskiej w ramach programu LIFE-Environment. W ci�gu zaledwie kilku miesi�cy w projekt zaanga�owa�y si� wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz 12 innych kraj�w europejskich i pozaeuropejskich. W rezultacie 22 wrze�nia 2000 roku 70 milion�w Europejczyk�w wzi�o udzia� w Dniu bez Samochodu zorganizowanym przez 760 europejskich miast. Badania opinii publicznej przeprowadzone w 6 europejskich miastach pokaza�y, �e 81% ankietowanych popiera t� akcj�, a 82% chcia�oby aby zosta�a ona powt�rzona. Wyniki bada� dowodz�, �e inicjatywa ta jest zbie�na z oczekiwaniami mieszka�c�w miast i jest jednocze�nie odpowiedzi� na obawy zwi�zane z pogarszaniem si� jako�ci �ycia w aglomeracjach miejskich.

2001 r.

22 wrze�nia 2001 roku, w�adze lokalne 1005 miast zorganizowa�o "Dzie� bez Samochodu". W projekt zaanga�owa�y si� nie tylko kraje Unii Europejskiej, ale r�wnie� 18 innych kraj�w europejskich i pozaeuropejskich. Aktywny udzia� miast, ministr�w wielu kraj�w, instytucji oraz partner�w lokalnych, zaowocowa� u�wiadomieniem blisko 100 milionom mieszka�c�w mo�liwo�ci stworzenia na co dzie� zdrowszego i przyja�niejszego �rodowiska miejskiego.

2002 r.

W nast�pstwie sukcesu wcze�niejszych edycji europejskiej Kampanii "Dzie� bez Samochodu" w 2002 roku zorganizowano po raz pierwszy Europejski Tydzie� Mobilno�ci. Od 16 do 22 wrze�nia, mieszka�cy Europy mieli mo�liwo�� uczestniczenia w inicjatywach propaguj�cych transport przyjazny dla cz�owieka i �rodowiska. Pokaza�y one, jak wa�ne jest zapewnienie mo�liwo�ci korzystania z alternatywnych �rodk�w transportu w mie�cie, w kt�rym ogranicza si� ruch samochodowy. Akcje dotycz�ce promocji transportu publicznego odnios�y wielki sukces, podobnie jak propagowanie komunikacji pieszej i rowerowej. Dzie� bez Samochodu, kt�ry odby� si� w niedziel� 22 wrze�nia, by� punktem kulminacyjnym happeningu.

2003 r.

Po raz drugi zorganizowano Europejski Tydzie� Mobilno�ci. Tematy dotycz�ce transportu publicznego, �cie�ek rowerowych i ci�g�w pieszych, by�y najcz�ciej poruszanymi w ca�ej Europie. "Dzie� bez Samochodu", kt�ry odby� si� 22 wrze�nia ko�czy� ca�y Tydzie�. W wielu miastach zorganizowano r�ne imprezy maj�ce na celu zwi�kszenie liczby klient�w w strefach ograniczonego ruchu samochodowego. Dzi�ki temu akcja cieszy�a si� r�wnie� poparciem w�r�d handlowc�w cz�sto niech�tnie nastawionych do tego rodzaju projekt�w. Miasta, kt�re najwcze�niej przekona�y do akcji handlowc�w, uzyska�y od nich najwi�ksze wsparcie.

Inter City