toper

Dla organizacji spo�ecznych

Sponsor: www.sevroll.lodz.pl


Regulamin konkursu dla wsp�pracownik�w lokalnych og�lnopolskiej kampanii "Dzie� bez Samochodu"


ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Koordynator Krajowy kampanii "Dzie� bez Samochodu".. Koordynatorem tym jest konsorcjum, w sk�ad kt�rego wchodz� Instytut Spraw Obywatelskich, Stowarzyszenie "Obywatel" oraz Federacja Zielonych Grupa Krakowska.

CEL KONKURSU

  • promocja komunikacji publicznej, pieszej i rowerowej,
  • zwr�cenie uwagi na zwi�kszaj�cy si� ruch samochodowy w miastach i b�d�ce jego wynikiem negatywne dla obywateli skutki zdrowotne, spo�eczne i �rodowiskowe,
  • kszta�towanie proekologicznych postaw w�r�d spo�ecze�stwa w zakresie zachowa� transportowych,
  • poprawa jako�ci �ycia mieszka�c�w miast poprzez wprowadzanie ogranicze� dla ruchu samochodowego.

ADRESACI KONKURSU

Konkurs skierowany jest do Wsp�pracownik�w Lokalnych pomagaj�cych Koordynatorowi Krajowemu w prowadzeniu Kampanii "Dzie� bez Samochodu". Wsp�pracownikiem Lokalnym mo�e by� tylko i wy��cznie osoba reprezentuj�ca organizacj� spo�eczn� (stowarzyszenie, fundacj�, grup� nieformaln�). Organizacja ta musi zg�osi� oficjalnie ch�� zostania spo�ecznym partnerem Kampanii.

ZASADY WY�ONIENIA LAUREAT�W

Konkurs polega na wybraniu najlepszego Wsp�pracownika Lokalnego. Laureat�w wy�oni specjalnie do tego powo�ana przez Koordynatora Krajowego Komisja Konkursowa. Ocenie podlega� b�d� mi�dzy innymi:

  • zakres wsparcia kampanii "Dzie� bez Samochodu", w szczeg�lno�ci wsp�praca z Koordynatorem Lokalnym kampanii,
  • materia�y dokumentuj�ce dzia�ania Wsp�pracownika (zdj�cia, tekst) *,
  • zaanga�owanie w dzia�ania zwi�zane z badaniem opinii spo�ecznej (np. liczba przeprowadzonych i nades�anych kwestionariuszy wywiad�w).

NAGRODY W KONKURSIE

Nagrodami w konkursie s� rowery miejskie oraz rowerowe sakwy turystyczne.

OG�OSZENIE WYNIK�W

Og�oszenie wynik�w Konkursu ob�dzie si� 31 pa�dziernika 2004 r. Informacja o wynikach terminie i okoliczno�ciach wr�czenia nagr�d zostanie rozes�ana listownie oraz zamieszczona na stronie internetowej 22wrzesien.org* Organizatorzy zastrzegaj� sobie prawo wykorzystania nades�anych prac do ilustracji raportu i innych materia��w dotycz�cych kampanii "Dzie� bez Samochodu"

Inter City