toper

Dla Koordynator�w Lokalnych

longStreet


Spotkania Informacyjne

W ramach Kampanii "Dzie� bez Samochodu" odb�d� si� trzy spotkania informacyjne dla Koordynator�w Lokalnych.

10 sierpnia 2004 r.

Spotkanie pierwsze odb�dzie si� w siedzibie Ministerstwa �rodowiska w Warszawie. Jego g��wnym celem jest zaprezentowanie pomys��w na skuteczn� organizacj� Kampanii na poziomie lokalnym. Na spotkaniu uzgodniona zostanie tak�e tre�� ankiety badaj�cej opini� spo�eczn� oraz zaprezentowane b�d� warunki konkursu na najlepszego Koordynatora Lokalnego.

7 wrze�nia 2004 r.

Na spotkaniu nast�pi przekazane Koordynatorom Lokalnym materia��w promocyjnych Kampanii. Odb�dzie sie te� kr�tkie szkolenie Koordynator�w Lokalnych w zakresie wype�niania ankiet badania opinii spo�ecznej i pozyskiwania ankieter�w. Posiedzenie b�dzie okazj� do przekazania informacji o stanie zaawansowania prac nad Kampani� przez Koordynatora Krajowego i Koordynator�w Lokalnych. Spotkanie odb�dzie si� w siedzibie Ministerstwa �rodowiska w Warszawie.

17 listopada 2004 r

Trzecie posiedzenie odb�dzie si� podczas Og�lnopolskiego Forum Edukacji Ekologicznej "Eko Media Forum" w Poznaniu w ramach Mi�dzynarodowych Targ�w Ekologicznych "Poleko 2004". Spotkanie to b�dzie mia�o na celu podsumowanie i ewaluacj� Kampanii. Zostan� tak�e rozdane nagrody laueratom konkursu na najlepszego Koordynatora Lokalnego.Inter City