toper

Dla Koordynator�w Lokalnych

bikePath


Evaluation form for local authorities

Miasta uczestnicz�ce w Europejskim Tygodniu Zr�wnowa�onego Transportu, kt�re chc� wzi�� udzia� w konkursie organizowanym przez Koordynatora Europejskiego "Mobility Week" (wi�cej informacji na www.mobilityweek-europe.org) s� zobowi�zane do wype�nienia wy��cznie w j�zyku angielskim formularza ewaluacyjnego dost�pnego poni�ej. Dla u�atwienia zamieszczamy tu r�wnie� polsk� wersj� formularza.

Formularz nale�y nagra� na p�ycie CD lub dyskietce i wys�a� na adres Instytutu wy��cznie poczt� tradycyjn� w nieprzekraczalnym terminie do 7 pa�dziernika 2005 r. (decyduje data stempla pocztowego).


evaluation_form_2005.xls - oryginalny formularz w j�zyku angielskim, plik Excela


Formularz-t�umaczenie - dokument pomocniczy, w j�zyku polskim (plik .rtf)


Inter City