toper

Jak wzi�� udzia� w Dniu bez Samochodu

PedBikeTrainBus


Karta Europejska


REGULAMIN

"Dzie� bez Samochodu" ma do spe�nienia trzy podstawowe cele:

 1. ochron� jako�ci powietrza oraz zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez zach�cenie mieszka�c�w miast do zachowa� zgodnych z zasadami zr�wnowa�onego rozwoju,
 2. zapewnienie spo�ecze�stwu mo�liwo�ci u�ytkowania alternatywnych �rodk�w transportu,
 3. stworzenie szansy poznania miasta bez ulicznego ha�asu oraz uci��liwego ruchu samochodowego.
Kampania mo�e by� tak�e traktowana jako d�ugofalowa inicjatywa zmierzaj�ca do podniesienia spo�ecznej �wiadomo�ci o szkodliwo�ci zanieczyszcze�, ha�asu i zbyt du�ego nat�enia ruchu wynikaj�cego z nadu�ywania samochodu jako indywidualnego �rodka transportu w centrum miasta.

WYTYCZNE

 1. W�adze lokalne powinny wprowadzi� przynajmniej jedno praktyczne rozwi�zanie, kt�re b�d� stale stosowa�, a kt�re przyczyni si� do zmiany zachowa� spo�ecznych w zakresie korzystania ze �rodk�w transportu przyjaznego �rodowisku jako alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego.

  Wykaz mo�liwych sta�ych rozwi�za�:

  • nowe u�atwienia dla rowerzyst�w: nowe �cie�ki rowerowe, miejsca do parkowania, oznakowania tras rowerowych, systemy wypo�yczania rower�w itp.
  • dzia�ania zach�caj�ce do ruchu pieszego oraz poprawa infrastruktury w celu zapewnienia bezpiecznej drogi do szko�y, (budowa chodnik�w, przej�� przez ulic� itp.)
  • poprawa sieci transportu publicznego poprzez przed�u�enie tras lub wprowadzenie nowych linii, wyznaczenie osobnych pas�w dla autobus�w, stworzenie nowych przystank�w, modernizacja taboru m.in. przez wprowadzenie efektywnych energetycznie i "czystszych ekologicznie" pojazd�w, itp.
  • dzia�ania zmierzaj�ce do uregulowania strumienia ruchu drogowego poprzez zmniejszenie dopuszczalnej pr�dko�ci, zmiany przepis�w dotycz�cych kierunku ruchu i parkowania, konstrukcji ulic oraz przeznaczenia przestrzeni ulicznej, a tak�e wyznaczanie stref osiedlowych i stref z ograniczeniem pr�dko�ci do 30 km/godz. itp.
  • dzia�ania maj�ce na celu zwi�kszenie dost�pno�ci komunikacyjnej poprzez wyznaczanie nowych ci�g�w dla pieszych, zwi�kszenie niskopod�ogowego taboru transportu publicznego, eliminowanie barier architektonicznych, budowanie pochylni dla os�b niepe�nosprawnych itp.
  • promowanie racjonalnego wykorzystania transportu indywidualnego, takiego jak wsp�lne korzystanie z samochod�w itp.
  • modernizacja sposob�w dostaw towar�w poprzez wprowadzenie nakaz�w dla pojazd�w dostawczych, budow� platform do roz�adunku towar�w, itp.
  • promowanie dojazd�w zgodnie z ide� zr�wnowa�onego transportu poprzez opracowanie plan�w dojazd�w dla fi rm, szk�, itp.
  • inne rozwi�zania

 2. W trakcie "Dnia bez Samochodu" (zaczynaj�cego si� przynajmniej na godzin� przed rozpocz�ciem pracy i ko�cz�cego si� przynajmniej godzin� po pracy) powinien by� wyznaczony jeden lub wi�cej obszar�w zarezerwowanych wy��cznie dla pieszych, rowerzyst�w i transportu publicznego. W kolejnych edycjach "Dnia bez Samochodu" powierzchnia obszaru zamkni�tego dla indywidualnego ruchu samochodowego powinna by� zwi�kszana.
 3. Liczba pozwole� na wjazd na obszar zamkni�ty dla ruchu ko�owego powinna by� ograniczona do minimum.
 4. W�adze lokalne powinny zapewni� dogodne warunki do korzystania z alternatywnych rodzaj�w transportu, umo�liwiaj�cego nieograniczon� mobilno�� ludzi w czasie trwania "Dnia bez Samochodu". Mo�na to zrealizowa� dzi�ki zwi�kszeniu liczby i cz�sto�ci kurs�w �rodk�w transportu publicznego i/lub zmian� organizacji ruchu alternatywnych rodzaj�w transportu (ruch pieszy i rowerowy oraz autobusowy).
 5. Do udzia�u w kampanii "Dzie� bez Samochodu" powinny by� zaproszone w�adze lokalne i podmioty �wiadcz�ce us�ugi w zakresie lokalnego transportu publicznego.
 6. W trakcie planowania "Dnia bez Samochodu" powinny zosta� uwzgl�dnione uwagi mo�liwie najszerszego kr�gu podmiot�w zainteresowanych, czyli os�b prowadz�cych plac�wki handlowe, mieszka�c�w, szk�, organizacji spo�eczno�ci lokalnej (osobiste zaanga�owanie jak najszerszych kr�g�w spo�ecze�stwa umo�liwi osi�gni�cie wi�kszego sukcesu).
 7. W�adze lokalne powinny wykorzysta� wszystkie dost�pne �rodki do reklamy wydarzenia i nowego, wprowadzonego na sta�e rozwi�zania oraz zach�cenia ludzi do rezygnacji z korzystania z samochodu w trakcie trwania kampanii.
 8. W organizacji "Dnia bez Samochodu" nale�y wykorzysta� wszystkie dost�pne �rodki (mi�dzy innymi znaki drogowe i parkingi), kt�re umo�liwi�yby mieszka�com obszaru zamkni�tego dla samochod�w oraz osobom mieszkaj�cym poza t� stref� pozostawienie samochod�w w miejscach do parkowania na zewn�trz obszaru zamkni�tego. Nale�y zapewni� sprawny transport publiczny mi�dzy tymi parkingami a obszarem zamkni�tym dla ruchu samochodowego.
 9. W kampanii popularyzuj�cej "Dzie� bez Samochodu" nale�y zach�ci� osoby poruszaj�ce si� poza obszarem zamkni�tym dla ruchu samochodowego do korzystania z alternatywnych �rodk�w transportu.
 10. W trakcie "Dnia bez Samochodu" dostawy towar�w w strefach wy��czonych nale�y zorganizowa� wed�ug okre�lonego harmonogramu.
 11. W�adze lokalne powinny wykorzysta� wszelkie dost�pne �rodki monitorowania efekt�w prowadzonej kampanii, zar�wno na obszarze zamkni�tym dla ruchu samochodowego, jak i na terenach przylegaj�cych do tej strefy (m.in. badanie opinii spo�ecznej, pomiar nat�enia ruchu, zanieczyszczenia, poziomu ha�asu). Wybrane dzia�ania nale�y rzetelnie i dok�adnie oceni�. Nale�y korzysta� z formularzy oceny, udost�pnionych przez Koordynatora Krajowego.
 12. W kampanii informacyjnej w�adze lokalne powinny przestrzega� wytycznych opracowanych przez europejskiego koordynatora kampanii lub Koordynatora Krajowego i stosowa� narz�dzia przez nich opracowane.
Inter City