toper

Aktualno�ci2005-09-22

TZT i DBS w Lubinie

To ju� przedostatni dzie� Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu, kt�ry zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Komitet Steruj�cy, rozpocz�ty zosta� konferencj� prasow� Prezydenta Miasta Lubina w dniu 15.09.br.

17.09.br. odby� si� rajd rowerowy pod patronatem Starosty Powiatu Lubi�skiego trasami rowerowymi wok� Lubina (41 km), podczas kt�rego konkurs na najliczniejsz� rodzin� na rowerach wygra�a rodzina z O�rodka Szkolno-Wychowawczego w Szklarach G�rnych k/Lubina otrzymuj�c okaza�y puchar.

Obecnie kontynuowana jest akcja cz�stowania pasa�er�w komunikacji miejskiej s�odkimi niespodziankami (100 kg!!! kr�wek ze specjalnym nadrukiem „Dzie� bez Samochodu”) oraz ko�czy si� akcja informowania plac�wek handlowych znajduj�cych si� w strefie wy��czonej z ruchu samochodowego o utrudnieniach w ruchu (22.09.br w godz. 6.00-18.00) i przekazywania im po kilkadziesi�t ekologicznych papierowych toreb ze specjalnym nadrukiem „Dzie� bez Samochodu”.

Zako�czy�y si� ju� imprezy okoliczno�ciowe na terenach kilku sp�dzielni mieszkaniowych oraz konkursy plastyczne dla dzieci i m�odzie�y wszystkich rodzaj�w szk� (rozstrzygni�cie konkurs�w 22.09.br. na lubi�skim rynku).

A przed nami jeszcze dzisiaj:

· wyznaczenie 2 parking�w dla mieszka�c�w strefy wy��czonej z ruchu samochodowego dozorowanych przez Stra� Miejsk� (od godz. 18.00)
· konsultacje spo�eczne zorganizowane przez Przewodnicz�cego Rady Miejskiej w Lubinie na temat zintegrowanego planu komunikacji i transportu publicznego miasta Lubina wraz z promocj� wprowadzenia na terenie miasta strefy ograniczonej pr�dko�ci „tempo 30”
· uroczyste otwarcie nowego odcinka �cie�ki rowerowej (2,1 km), b�d�cego ostatnim elementem �cie�ki p�noc-po�udnie o ��cznej d�ugo�ci 7,7 km
· przekazanie do eksploatacji 3 nowych stojak�w rowerowych i prawdopodobnie pierwszego gara�u rowerowego w Polsce
· odbi�r 2 azyli dla pieszych w ci�gu ulicy Jana Paw�a II
· zamkni�cie strefy wy��czonej z ruchu samochodowego w centrum miasta (od godz. 6.00 do 18.00), tj. 15 ulic i ich fragment�w o ��cznej d�ugo�ci 5,1 km
· powt�rzenie pomiar�w (pierwsze odby�y si� 15.09.br) nat�enia ruchu, ha�asu i jako�ci powietrza
· zwyk�y-niezwyk�y przejazd rowerowy przez miasto (15 km) w eskorcie Policji
· okoliczno�ciowy festyn w rynku z grami, zabawami i kilkudziesi�cioma konkursami, wszystkie z nagrodami od licznych sponsor�w, w tym: konkurs na najstarszy rower o puchar Prezydenta Miasta Lubina, na najdziwniejszy pojazd nap�dzany si�� ludzkich mi�ni o puchar Przewodnicz�cego Rady Miejskiej w Lubinie, na najstarsz� pompk� rowerow� o puchar Starosty Powiatu Lubi�skiego, znajomo�ci uk�adu komunikacyjnego Lubina o puchar Prezesa Stowarzyszenia In�ynier�w i Technik�w Komunikacji RP o/Zag��bia Miedziowego, znajomo�ci funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lubinie o puchar Prezesa Zarz�du PKS S.A. w Lubinie
· wyst�py zespo��w muzycznych
· wycieczki piesze po mie�cie i bezp�atne wycieczki autobusowe poza Lubin
· bezp�atne wypo�yczanie rowerk�w trzy i czteroko�owych
· bezp�atne badania ci�nienia krwi
· konkursy w zakresie bezpiecze�stwa ruchu drogowego organizowane przez Stra� Miejsk� i Policj� oraz konkursy ekologiczne

Ponadto, na podstawie uchwa�y podj�tej przez Rad� Miejsk� w Lubinie, przejazdy komunikacj� miejsk� w dniu 22 wrze�nia s� bezp�atne, a jej cz�stotliwo�� kursowania ulega znacznemu zwi�kszeniu.

Tadeusz Kielan
Koordynator Lokalny TZT i DBS