toper

Aktualno�ci2005-09-22

Cz�stochowski dzie� bez samochodu

W Cz�stochowie kampania na rzecz naszego zdrowia, proekologicznych zachowa�, korzystania z rower�w i komunikacji publicznej, trwa ju� od 16 wrze�nia, a 20 wrze�nia w czasie III Forum Cz�stochowskich Organizacji Pozarz�dowych na obchody Europejskiego Dnia bez Samochody zosta�y zaproszone r�wnie� cz�stochowskie organizacje pozarz�dowe.

W czwartek 22 wrze�nia zostanie wy��czona z ruchu III Aleja od godz. 6.00 do 20.00. W Parku 3 Maja dla najm�odszych zostan� przygotowane warsztaty i konkursy plastyczne oraz zabawy ruchowe przy muzyce. Ka�dy z uczestnik�w b�dzie mia� zapewniony ciep�y posi�ek. Na Starym Rynku rowerzy�ci b�d� mogli skorzysta� z darmowego serwisu rower�w, oznaczy� rower na wypadek kradzie�y oraz zwiedzi� stoiska rowerowe sponsor�w. B�dzie mo�na obejrze� prezentacj� pojazd�w i machin – efekt�w pracy dzieci uczestnicz�cych w warsztatach plastycznych.

Punktem kulminacyjnym cz�stochowskiego dnia bez samochodu b�dzie Wielka Parada Rower�w. Mieszka�cy miasta, organizacje pozarz�dowe i go�cie b�d� dekorowa� rowery, tak aby o godz. 18.00 ruszy� barwnym korowodem Alejami Naj�wi�tszej Maryi Panny z powrotem na Stary Rynek, gdzie uczestnikom zostanie zrobiona pami�tkowa fotografia.

Robert K�pa – Biuro Pe�nomocnika Prezydenta Miasta ds. Organizacji Pozarz�dowych