toper

Aktualno�ci2005-09-22

Miasto dla ludzi, nie dla samochod�w - ��d�

W czwartek, 22 wrze�nia 2005 w ramach obchod�w Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu, stowarzyszenie ��dzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu wraz z Zarz�dem Dr�g i Transportu organizuje przejazd rowerowy zach�caj�cy do korzystania z tego �rodka lokomocji. Zbi�rka rowerzyst�w o godz. 17 na ul. Piotrkowskiej przy Placu Wolno�ci.
Przejazd ulic� Piotrkowsk� na trasie Plac Wolno�ci - aleja J�zewskiego (miedzy ul. Zamenhofa i Al. Mickiewicza) w godz. 17:30 - 17:45. W trakcie przejazdu obowi�zuje przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

W punkcie docelowym odb�dzie si� impreza ko�cz�ca tegoroczne obchody Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu. Miedzy innymi wr�czone zostan� nagrody w konkursie dla posiadaczy bilet�w miesi�cznych komunikacji miejskiej, organizowanym przez Zarz�d Dr�g i Transportu.

Dzie� bez samochodu jest okazj� do zwr�cenia uwagi w�adz naszego miasta na problemy os�b u�ywaj�cych rower�w jako �rodka transportu. Nasze stowarzyszenie przygotowa�o list� postulat�w, spe�nienie kt�rych mo�e sprawi�, �e ��d� stanie si� kiedy� miastem naprawd� przyjaznym dla rower�w i pieszych, a zasady zr�wno�wa��o�nego rozwoju transportu nie b�d� tylko pustym has�em i pretekstem do orga�nizo�wa�nia raz w roku festyn�w i imprez okoliczno�ciowych.

Dyskryminacja transportu rowerowego - fakty:

- Brak jakiegokolwiek programu utworzenia sp�jnej infrastruktury dla transportu rowerowego.
- Za niskie kwoty przeznaczane s� na rozw�j infrastruktury rowerowej. W 2005 roku przewidziano w bud�ecie miasta ok. 65 mln z� na budow� i remonty dr�g, w tym tylko 200 tys. z� przeznaczono na budow� �cie�ek rowerowych.
- Nowe �cie�ki powstaj� co prawda przy okazji gruntownej modernizacji niekt�rych ulic (Rokici�ska, �agiewnicka, Zgierska) ale tak wybudowane fragmenty nie tworz� �adnego ci�g�ego i sp�jnego systemu dr�g rowerowych. Dojazd rowerem z wielu dzielnic do centrum miasta wi��e si� z pokonywaniem odcink�w ulic, gdzie jazda jest bardzo niebezpieczna z uwagi na du�y ruch ko�owy.
- Niska jako�� wykonania oraz u�ycie niew�a�ciwych technologii powoduje, �e budowane �cie�ki rowerowe cz�sto nie nadaj� si� do jazdy rowerami szoso�wymi, posiadaj�cymi w�skie opony. Poprzeczne garby, kraw�niki i szczeliny powoduj� du�y dyskomfort w czasie jazdy rowerem bez amortyzacji.
- Wykonane (lub tylko wytyczone) trasy rowerowe obfituj� w absurdalne rozwi�zania z zakresu organizacji ruchu, uniemo�liwiaj�ce w�a�ciwe z nich korzystanie. Nale�y do nich w szczeg�lno�ci nagminny brak rozwi�za� dla skr�t�w w przecznice. Wyj�tkowym absurdem jest formalne utrzymywanie zakazu wjazdu dla rower�w na Piotrkowsk� od strony Pi�sudskiego przy je�dzie na wprost.
- Kolizyjno�� z ci�gami pieszymi – jazda pasem rowerowym wzd�u� ul. Mickiewicza stwarza znacznie wi�ksze zagro�enie, ni� jazda rowerem ulic�.

Postulaty do w�adz �odzi:

Przy okazji obchod�w Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu my, spo�eczno�� ludzi korzystaj�cych z rower�w jako �rodka transportu, zwracamy si� z nast�puj�cymi postulatami do w�adz naszego miasta �odzi.

Przeprowadzi� analiz� stanu i skorygowa� niew�a�ciwe rozwi�zania w zakresie organizacji ruchu, ograniczaj�ce wykorzystanie istniej�cej infrastruktury rowerowej.
Reaktywowa� do ko�ca 2005 zesp�, kt�ry przygotuje strategi� rozwoju transportu rowerowego dla �odzi. W ramach tej strategii powinno si� mi�dzy innymi:

Odzyska� na ulicach w centrum powierzchni� zajmowan� przez parkuj�ce samochody i przeznaczy� t� powierzchni� na pasy ruchu dla rower�w.
Dla w�a�cicieli aut przygotowa� parkingi wewn�trz kwarta��w w ramach programu rewitalizacji �r�dmie�cia �odzi.
Przygotowa� projekt systemu dr�g rowerowych stanowi�cych sp�jny i ci�g�y system komunikacyjny miasta.
Przygotowa� wnioski o wsp�finansowanie z funduszy UE programu realizacji przygotowanego projektu.
Wprowadzi� strefy uspokojonego ruchu w centrum. Samochody jad�ce 30 km/h du�o lepiej wsp�istniej� z ruchem pieszym i rowerowym.
Przeznacza� corocznie co najmniej 5% �rodk�w z bud�etu miasta, zaplanowanych na inwestycje drogowe, na infrastruktur� dla transportu rowerowego i pieszego.

We� udzia� w przeje�dzie i podpisz petycj� w sprawie poprawy warunk�w jazdy rowerem w naszym mie�cie.

Piotr Sza�kowski
��dzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu