toper

Aktualno�ci2005-09-22

Wa�brzych bez samochod�w

Pozostawiaj�c w tym dniu sw�j samoch�d w gara�u lub na parkingu mo�esz bezp�atnie korzysta� z komunikacji miejskiej ZDiK. Uprawnieniem do korzystania z bezp�atnego przejazdu 22 wrze�nia jest posiadanie wa�nego dowodu rejestracyjnego pojazdu. Podczas obchod�w tego dnia w naszym mie�cie odb�dzie si� wiele akcji promuj�cych ide� dnia bez samochodu:
- wy��czenie z ruchu ko�owego /z wyj�tkiem komunikacji zbiorowej/ ulicy Sienkiewicza, Ko�ciuszki, Limanowskiego (od skrzy�owania z ul. Zaj�czka do ul. S�owackiego),
- w g��wnych miejscach miasta /tj. przy siedzibie Urz�du Miejskiego, Starostwa Powiatowego, Poczty G��wnej, centrum dzielnicy �r�dmie�cie i Piaskowej G�ry/ w spos�b trwa�y ustawiono 5 stojak�w na rowery,
- nieco wcze�niej uroczy�cie otwarto now� �cie�k� rowerow� w okolicach g�ry Che�miec,
- rowerowe patrole Stra�y Miejskiej,
- konkurs plastyczny pod tytu�em "Do Pracy Bez Samochodu" w szko�ach podstawowych i gimnazjach,
- prelekcje w szko�ach na temat bezpiecze�stwa ruchu drogowego,
- akcja pomiaru nat�enia ruchu w pobli�u wytypowanych Publicznych Szk� Podstawowych nr 6 /przy ul. Andersa/, 17 /przy ul. 1 Maja/, 28 /przy Al. Wyzwolenia/.

Podsumowanie tego dnia odb�dzie si� na wa�brzyskim rynku od godziny 14:00 do 16:00. Imprez� rozpocznie wjazd rowerzyst�w na czele z Panem Piotrem Kruczkowskim Prezydentem Miasta Wa�brzycha oraz przedstawicieli samorz�du, radnych, szef�w wa�brzyskich firm, dzieci i m�odzie�y szk� nast�pnie rozstrzygni�ty zostanie konkurs plastyczny oraz przeprowadzony inny konkurs dotycz�cy wiedzy o komunikacji miejskiej po��czony z uhonorowaniem laureat�w i wr�czeniem nagr�d. Poza tym odb�dzie si� spotkanie z Henrykiem Forto�skim, niepe�nosprawnym uczestnikiem wypraw rowerowych. Podczas trwania imprezy Policja przeprowadzi bezp�atn� akcj� znakowania rower�w na podstawie numer�w Pesel.
Obchody ubarwi zesp� chirliderek z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Wa�brzychu.

ZAPRASZAMY

Jaros�aw Stachowiak