toper

Aktualno�ci2005-09-22

Obejd� ten dzie�... na piechot�

"Dusz�cym smogiem zatruwamy nasze miasto. Niestety, na ulicach zawsze b�dzie za ciasno" - to fragment piosenki promuj�cej Europejski Dzie� bez Samochodu. Kto ma podobne odczucia, ten w najbli�szy czwartek, 22 wrze�nia, skorzysta z komunikacji publicznej lub do pracy uda si� na rowerze lub pieszo. W 85 miastach, kt�re w tym roku przy��czy�y si� do kampanii (informacje na stronie 22wrzesien.org), mieszka�cy b�d� obchodzi� Dzie� bez Samochodu: b�d� festyny i konkursy, przejazdy rowerowe g��wnymi ulicami, bezp�atne znakowanie rower�w i inne atrakcje. Europejski Dzie� bez Samochodu, organizowany w Polsce ju� od czterech lat, to odpowied� na negatywne konsekwencje nadmiernego ruchu samochodowego.

- "Dojrza�e, odpowiedzialne dzia�ania mieszka�c�w i w�adz miast, nowoczesny transport zbiorowy, systemy parking�w na obrze�ach miast, stojaki na rowery mog� t� sytuacj� zmieni�" - t�umacz� organizatorzy akcji, nad kt�r� patronat medialny obj�a "TRYBUNA".

Trybuna