toper

Aktualno�ci2005-09-20

TZT we Wroc�awiu

Pod sta�ym has�em "W mie�cie bez mojego samochodu!" ("In town, without my car!") kampania d��y do obudzenia w �wiadomo�ci ludzi na ca�ym �wiecie przekonania, �e bez osobistego wk�adu w zmian� zachowa� komunikacyjnych nie jest mo�liwa poprawa warunk�w �ycia w miastach i zmniejszenia dewastacji �rodowiska. Nie da si� r�wnocze�nie tru� i oczekiwa� lepszej sytuacji.

Dlatego ka�dego roku, w dniu 22 wrze�nia europejskie miasta uczestnicz� w wydarzeniach promuj�cych: pieszych, rowerzyst�w, czyste pojazdy, a przede wszystkim transport publiczny. Z tej okazji organizowane s� r�wnie� debaty publiczne na temat konieczno�ci ograniczania ruchu samochodowego.

W tegorocznych obchodach czynnie uczestnicz�:
- Dolno�l�ska Fundacja Ekorozwoju (DFE)
- Stra� Miejska (SM)
- Komenda Miejska Policji (KMP)
- Wojew�dzka Inspekcja Ochrony �rodowiska (WIO�)
- Wojew�dzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE)
- Szko�a Podstawowa nr 27 (SP 27)
- Rada Osiedla "Gaj" (RO Gaj)

W bie��cym roku, w ramach mecanatu Samorz�du Wroc�awia organizatorem wiod�cej imprezy we Wroc�awiu jest Dolno�l�ska Fundacja Ekorozwoju, kt�ra realizuje projekt pt.: "Europejski Dzie� Bez Samochodu".

IMPREZY:

17 wrzesie� (sobota)

- wielki przejazd peletonu rowerzyst�w z pl. Wolno�ci na Morskie Oko. Start o godz. 1100 na pl. Wolno�ci. We� ze sob� ca�� rodzin�, niech nas zobacz�! (DFE)
- impreza plenerowa pod wzg�rzem Kilimand�aro (12.30-16.00) - konkursy, muzyka i MTB. Wi�cej o atrakcjach tego dnia szukaj na stronie www.eko.org.pl/edbs2005 (DFE)
- pomiary ha�asu i zanieczyszcze� powietrza (WIO�)
- Piknik osiedlowy - Osiedle �erniki - Szko�a Podstawowa nr 27 m. innymi:
- „EKO-PRZYGODA” - �cie�ka edukacyjna - (WSSE)
- prezentacja aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza we Wroc�awiu – przyczyny i skutki zdrowotne (WSSE)
- tworzenie mapy akustycznej osiedla - (WSSE)
- znakowanie rower�w (KMP)
- Komisarz Lew (KMP)
- miasteczko ruchu drogowego (KMP)
- prezentacja radiowoz�w policyjnych (KMP)
- konkurs ze znajomo�ci przepis�w ruchu drogowego (KMP)
- „BEZPIECZNE MALOWANIE” – warsztaty plastyczne dla dzieci (SP 27)
- Hulajnogi do mety – zawody dla najm�odszych (SP 27)
- Maraton �ernicki (SP 27)
- Jak zrobi� co� z niczego – czyli jestem konstruktorem ekologicznych pojazd�w – projekty i prototypy (SP 27)
- Rodzinna sztafeta z wykorzystaniem ekologicznych pojazd�w – rolki, rowery, hulajnogi i „nogi” (SP 27)
- Mecz pi�ki no�nej (SP 27)
- Og�oszenie wynik�w konkurs�w literackich i plastycznych (SP 27)

18 wrzesie� (niedziela) (DFE)

- Festyn osiedlowy - Rada Osiedla "Gaj" (RO Gaj)
- "Piknik w Gaju - Kolejarskie zako�czenie lata" w godzinach 14 - 22 na terenie parku "S�onecznego" liczne wyst�py, pokazy, atrakcje.
- pomiary ha�asu i zanieczyszcze� powietrza (WIO�)

21 wrzesie� (�roda)

- Wroc�awska Sztafeta Rowerowa - zaproszeni go�cie peda�uj� po wroc�awskich �cie�kach. Przy��cz si� do nas! Startujemy o �wicie, ko�czymy o zachodzie s�o�ca. Je�dzimy po p�tli: pl. Solidarno�ci - Legnicka - Milenijna - Popowicka - Starogroblowa - D�uga - Rybacka - pl. Solidarno�ci.
- pomiary ha�asu i zanieczyszcze� powietrza (WIO�)

22 wrzesie� (czwartek) Europejski Dzie� bez Samochodu

- Zostaw sw�j samoch�d w gara�u - "Do pracy bez samochodu".
- Raporty z pomiar�w ha�asu i zanieczyszcze� powietrza (WIO�)
- zamkni�cie ulic Probusa i Poniatowskiego dla ruchu samochodowego. Tego dnia te ulice b�d� nale�e� do ludzi (cho� tramwaje przepuszczamy)!
- darmowa komunikacja miejska we Wroc�awiu - tego dnia wszyscy je�dzimy autobusami i tramwajami nie p�ac�c za bilet!!!

Przez ca�y czas mo�na wzi�� udzia� w konkursach zwi�zanych ze �wi�tem EDBS. Konkursy s� og�oszone w nast�puj�cych kategoriach:

- konkurs na najbardziej przyjazn� zr�wnowa�onej komunikacji instytucj� i firm�: nam�w swojego szefa/dyrektora, �eby sam zacz�� zach�ca� swoich pracownik�w/uczni�w do u�ywania komunikacji zbiorowej b�d� rower�w w podr�ach dom-praca-dom. A mo�e ju� to robi? Zg�o� swoj� kandydatur� na firm� / instytucj�, kt�ra aktywnie promuje zr�wnowa�ony transport.
- konkurs plastyczny i fotograficzny na temat "Szcz�liwe �ycie bez samochodu". Formu�a konkursu jest otwarta, czekamy na najciekawsze prace!
- konkurs na najlepsz� relacj� z wycieczki rowerowej. Najlepsze prace opublikujemy! Czekaj� te� nagrody!

Wi�cej szczeg��w na temat konkurs�w znajdziesz na stronie www.eko.org.pl/edbs2005

Ponadto ca�y czas zbieramy elektroniczne deklaracje zrezygnowania z auta w tym jednym dniu w roku; 22 wrze�nia. Sw�j podpis mo�na z�o�y� na stronie www.eko.org.pl/edbs2005

Jerzy Gdaniec
Koordynator Lokalny we Wroc�awiu