toper

Aktualno�ci2005-09-19

Us�ysz� o Kampanii

Podczas trwania Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu na ponad stu stacjach kolejowych na terenie ca�ego kraju z megafon�w dworcowych us�ysze� b�dzie mo�na komunikaty promuj�ce komunikacj� kolejow�.

Sp�ka PKP Przewozy Regionalne s� partnerem Kampanii.

Oto tre�� wybranych komunikat�w kt�re emitowane s� od 16 wrze�nia na dworcach PKP.

1. Nie musisz szuka� miejsca do zaparkowania, nie musisz sta� w korku, nie musisz troszczy� si� o naprawy. Po prostu wsiadasz i jedziesz. Poci�giem.

2. Mo�esz poczyta�, mo�esz odpocz��, mo�esz porozmawia�, mo�esz si� zamy�li�. Mo�esz, bo nie prowadzisz. Mo�esz, bo jedziesz poci�giem.

3. Coraz dro�sza benzyna, coraz wi�ksze korki, coraz wi�cej ha�asu, spalin. Po co ci to? Wybierz kolej. Rozs�dni je�d�� kolej�.

4. Korki, spaliny, ha�as, nerwy, wypadki, coraz dro�sza benzyna i ubezpieczenia. Po co ci to? Rozs�dni je�d�� kolej�.

5. Jedni stoj� w korkach, inni jad�. Dobrze wybra�e�. Ty jedziesz. Kolej�.