toper

Aktualno�ci2005-09-19

EDBS w Pu�awach

22 wrze�nia Europa b�dzie obchodzi� po raz si�dmy Dzie� bez Samochodu, a po raz czwarty (16–22 wrze�nia) – Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu. W tysi�cach aglomeracji miejskich, w tym r�wnie� polskich miastach, zorganizowane zostan� w tych dniach lokalne kampanie na rzecz promocji komunikacji przyjaznej ludziom i �rodowisku. Has�o tegorocznych obchod�w brzmi: „Do pracy bez samochodu”.

W Pu�awach Dzie� bez Samochodu b�dziemy obchodzi� w najbli�sz� �rod�. G��wnym organizatorem tutejszej akcji jest Urz�d Miasta. Przedwczoraj w naszym mie�cie by�a badana czysto�� powietrza. Drugie badanie por�wnawcze odb�dzie si� w Dniu bez Samochodu. Wtedy przekonamy si�, czy nasze powietrze chocia� przez jeden dzie� by�o czystsze ni� zwykle.

G��wnym �r�d�em zanieczyszczenia powietrza w miastach s� spaliny samochod�w. Kto zechce, mo�e przekona� si�, ile zanieczyszcze� produkuje jego auto. Bezp�atne badania 20 wrze�nia od godz. 10 do 14 b�dzie prowadzi�a stacja diagnostyczna Zak�adu Komunikacji Miejskiej przy ulicy D�bli�skiej. Na Dzie� bez Samochodu komunikacja miejska przygotowa�a specjalne ulgi na przejazdy.

21 wrze�nia od 10 do 14 uczniowie pu�awskich szk� podstawowych i gimnazj�w przed Urz�dem Miasta b�d� zach�ca� do zdrowego stylu �ycia. Sprzed Ratusza o 16 wystartuj� rowerzy�ci i przejad� ulicami Pu�aw. Do peletonu b�d� mogli przy��czy� si� wszyscy ch�tni. Z kolei Pu�awskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zorganizuje dwie imprezy w ogr�dku jordanowskim. Pocz�tek o 16.30. Szczeg�owe informacje mo�na uzyska� pod numerem .

Dziennik Wschodni