toper

Aktualno�ci2005-09-19

Radio Sud - EDbS na antenie

"Do pracy bez samochodu", pod takim has�em ju� po raz si�dmy, 22-go wrze�nia Europa obchodzi� b�dzie Europejski Dzie� bez Samochodu. W tysi�cach aglomeracji miejskich, w tym r�wnie� polskich miastach, zorganizowane zostan� w tych dniach lokalne kampanie na rzecz promocji komunikacji przyjaznej ludziom i �rodowisku. Celem kampanii jest zainteresowanie mieszka�c�w europejskich miast ide� zr�wnowa�onego transportu na terenach miejskich.

Ponad 80 procent europejczyk�w mieszka w miastach. Na pogarszaj�cy si� standard ich �ycia wp�yw ma indywidualny transport samochodowy. Truj�, ha�asuj�, zajmuj� cenna przestrze� miejsk�. Inicjatywami, kt�re wychodz� naprzeciw rozwi�zywaniu tych problem�w s� "Europejski Dzie� bez Samochodu" oraz "Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu". W�a�nie w tym tygodniu w ca�ej Europie prowadzone s� akcje promuj�ce transport publiczny, kolej, komunikacj� piesza i rowerow�. W opinii Rafa�a G�rskiego z Instytutu Spraw Obywatelskich, miasta uczestnicz�ce w tej kampanii maj� do spe�nienia dwa podstawowe zadania: Tegoroczny Europejski Dzie� Bez samochodu prowadzony jest pod has�em do pracy bez samochodu. Do pracy bez samochodu. Po prostu zr�bmy to. Dajmy odetchn�� miastu, dajmy odetchn�� sobie i bliskim. W ca�ej akcji nie chodzi tylko o to, by si� przespacerowa� czy przesi��� na rower. To doskona�a okazja, by zastanowi� si� nad jako�ci� �ycia w miastach. Akcj� wspiera Radio i TV SUD.

http://www.radiosud.pl/