toper

Aktualno�ci2005-09-19

Auto na urlopie - Wa�brzych

W najbli�szy czwartek samoch�d warto zostawi� w gara�u. Do pracy pojecha� rowerem albo skorzysta� z komunikacji miejskiej. A na zakupy p�j�� pieszo. 22 wrze�nia to bowiem Europejski Dzie� bez Samochodu. Tego dnia nasze auto powinno dosta� wolne.

Wa�brzych zaanga�owa� si� w Europejski Dzie� bez Samochodu.

W Polsce Dzie� bez Samochodu obchodzony jest od 2002 roku. Wreszcie kampania dotar�a te� do Wa�brzycha. - W tym roku nasze miasto po raz pierwszy we�mie udzia� oficjalnie w akcji. Sw�j akces zg�osili�my ju� w ministerstwie �rodowiska, kt�re jest patronatem kampanii - informuje Andrzej Pi�kny, dyrektor Zarz�du Dr�g i Komunikacji w Wa�brzychu.

Za darmo autobusem

Tegoroczna akcja organizowana jest pod has�em „Do pracy bez samochodu”. Warto cho� raz w roku zostawi� naszego czteroko�owego przyjaciela w gara�u i wzi�� udzia� w zabawie, kt�ra ma pokaza�, �e �ycie w mie�cie bez auta nie tylko jest mo�liwe, ale tak�e o wiele przyjemniejsze. Europejska kampania ma za zadanie kszta�towa� wzorce proekologiczne, upowszechnia� informacje o negatywnych skutkach u�ywania samochodu - mniej ha�asu i zanieczyszcze� powietrza - promowa� komunikacj� miejsk� oraz przekona� do alternatywnych �rodk�w komunikacji. Wszyscy kierowcy, kt�rzy 22 wrze�nia zdecyduj� si� skorzysta� z autobus�w miejskich, b�d� nimi podr�owa� bezp�atnie. Wystarczy mie� przy sobie wa�ny dow�d rejestracyjny pojazdu. Ci, kt�rzy nie zechc� pozostawi� na parkingu swojego samochodu, musz� liczy� si� z utrudnieniami. W godz. 7.00-16.00 wy��czone z ruchu - z wyj�tkiem komunikacji zbiorowej - b�d� ul. Sienkiewicza, Ko�ciuszki i Limanowskiego (od skrzy�owania z ul. Zaj�czka do ul. S�owackiego). Na drogach pojawi� si� rowerowe patrole Stra�y Miejskiej. Zaplanowano te� prelekcje w szko�ach na temat bezpiecze�stwa ruchu drogowego. W okolicach trzech wa�brzyskich podstaw�wek - nr 6, 17 i 28 prowadzony b�dzie pomiar nat�enia ruchu.

Podsumowaniem kampanii b�dzie spotkanie w rynku, kt�re zaplanowano w godz. 14.00-16.00. Imprez� rozpocznie wjazd na rowerach przedstawicieli firm oraz samorz�dowc�w na czele z prezydentem Wa�brzycha Piotrem Kruczkowskim. Poznamy laureat�w dw�ch konkurs�w - plastycznego oraz dotycz�cego wiedzy o komunikacji miejskiej. Przy tej okazji b�dzie mo�na bezp�atnie oznakowa� rower. Ponadto ze wszystkimi ch�tnymi spotka si� Henryk Forto�ski, niepe�nosprawny uczestnik wielu wypraw rowerowych. Na koniec za�piewaj� i zata�cz� dzieci ze SP nr 6 z grupy „Fasolki wszystkich smak�w wujka Jerzego”.

Tomasz Piasecki
Nowe Wiadomo�ci Wa�brzyskie