toper

Aktualno�ci2005-09-19

22 wrze�nia w Kielcach

I. W tym dniu wszyscy rezygnuj�cy z korzystania z samochodu - za okazaniem dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego zamiast biletu - mog� nieodp�atnie korzysta� z komunikacji miejskiej. Okazanie jednego dowodu rejestracyjnego pozwala na nieodp�atny przejazd doros�ej osoby z dzie�mi w wieku szkolnym i przedszkolnym.

II. Ekologiczne powa�ne zaj�cia i niepowa�ne zabawy na ulicy bez samochodu - happening na ul. Staszica
Nast�pi zamkni�cie dla ruchu samochodowego ulicy Staszica i ul. Zamkowej. S� to ulice obrze�ne najcenniejszego w Kielcach kompleksu zabytkowego, wyj�tkowo atrakcyjne dla spacerowicz�w i turyst�w. Nie powinny by� oddane samochodom.

Od rana do wieczora b�d� si� tutaj odbywa� imprezy edukacyjne dotycz�ce kampanii "Europejskiego Dnia bez Samochodu" zako�czone wieczornym koncertem w muszli Parku Miejskiego.

Specjalny program edukacyjny na zamkni�tej dla ruchu ul. Staszica zorganizuje kielecka policja. W jego ramach m.in. rozstrzygni�cie konkursu plastycznego na wykonanie plakatu pt. "Dzie� dobry bez samochodu - rowerek albo spacerek" oraz przeprowadzenie konkurs�w dla dzieci szkolnych, pokazy motocykli policyjnych, samochodu wiktymologicznego SPOKO, a tak�e zorganizowanie stoiska z ulotkami, ksi��eczkami, naklejkami odblaskowymi dla rowerzyst�w, wyst�py zespo��w dzieci�cych, zabawy edukacyjne

Atrakcje proponowane przez �wi�tokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa G�rskiego to m.in.:

- pokaz stroj�w rowerowych,
- punkt serwisowy naprawy i przegl�du rower�w,
- porady na tematy zwi�zane z jazd� na rowerze, dla pocz�tkuj�cych i srednio zaawansowanych.

III. MTB CROSS - �wi�tokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa G�rskiego wraz z mieszka�cami miasta popieraj�cymi rozw�j �cie�ek rowerowych przeprowadzi w godzinach popo�udniowych rowerow� manifestacj� uliczn�, kt�rej trasa zostanie przedstawiona w �rodkach przekazu i na stronie internetowej Urz�du Miasta. Start o godz. 17-tej z ul. Solnej u zbiegu z ul. Staszica - dawne miasteczko ruchu drogowego obok �cie�ki rowerowej.

Wiecej Informacji na stronie Urz�du Miasta Kielce

Urz�d Miasta Kielce