toper

Aktualno�ci2005-09-16

Wie�ci z Trybuny

W�a�nie rozpoczyna si� Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu, akcja od czterech lat organizowana w ca�ej Europie. Zako�czy si� 22 wrze�nia Europejskim Dniem bez Samochodu. Chodzi nie tylko o to, by przespacerowa� si�, przesi��� na rower, czy skorzysta� z komunikacji miejskiej. To doskona�a okazja, by zastanowi� si� nad jako�ci� �ycia w miastach.

W tysi�cach aglomeracji miejskich, w tym r�wnie� w Polsce (w ub. roku w obchodach wzi�o udzia� 100 polskich miast), zorganizowane zostan� kampanie na rzecz promocji komunikacji przyjaznej ludziom i �rodowisku. Na poziomie lokalnym te imprezy organizuj� w�adze samorz�dowe wsp�lnie z mieszka�cami.

Dlaczego warto ograniczy� korzystanie z samochodu? Bo komunikacja publiczna jest szybsza, bezpieczniejsza, ta�sza i mniej uci��liwa dla �rodowiska. Samochody osobowe s� po�eraczami przestrzeni. Rower zajmuje 4 razy mniej miejsca, za� autobus zmniejsza przestrze� zajmowan� przez jednego pasa�era do 30 razy. Zdaniem specjalist�w, liczba ofiar �miertelnych z powodu spalin samochodowych wyra�nie przekracza liczb� ofiar wypadk�w. Transport jest tak�e g��wnym �r�d�em ha�asu w miastach.

Trzeba przy tym pami�ta�, �e niekorzystne zjawiska spowodowane motoryzacj� odczuwaj� wszyscy obywatele bez wzgl�du na to, czy sami je�d�� samochodem, czy te� nie.

Trybuna