toper

Aktualno�ci2005-09-16

Zaczyna si� Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu

Po raz czwarty, w dniach 16-22 wrze�nia br., Europa b�dzie obchodzi� Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu, a po raz si�dmy (22 wrze�nia br.) Europejski Dzie� bez Samochodu. W tysi�cach aglomeracji miejskich, w tym r�wnie� 82 polskich miastach, zorganizowane zostan� w tych dniach lokalne kampanie na rzecz promocji komunikacji przyjaznej ludziom i �rodowisku. Has�o tegorocznych obchod�w brzmi: "Do pracy bez samochodu".

Celem kampanii jest zainteresowanie mieszka�c�w europejskich miast ide� zr�wnowa�onego transportu na terenach miejskich. W ramach obchod�w planowane jest m.in. zorganizowanie wydarze� promuj�cych transport publiczny, kolej, komunikacj� piesz� i rowerow� oraz debat publicznych na temat konieczno�ci ograniczania ruchu samochodowego. Wszyscy organizatorzy obchod�w otrzymali, przygotowane na zlecenie Ministerstwa �rodowiska, materia�y promocyjne, u�atwiaj�ce organizacj� lokalnych wydarze� (m.in. plakaty, ulotki, p�yty CD). Na potrzeby kampanii nagrany zosta� spot telewizyjny i radiowy z udzia�em Macieja Or�osia oraz uruchomiono stron� internetow� (22wrzesien.org i www.22september.org).

W Polsce, przy merytorycznym i organizacyjnym udziale Ministerstwa �rodowiska, Europejski Dzie� bez Samochodu organizowany b�dzie w bie��cym roku ju� po raz czwarty, natomiast Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu - po raz pierwszy. Koordynatorem krajowym obu inicjatyw jest Instytut Spraw Obywatelskich. Na poziomie lokalnym obchody s� organizowane przez w�adze 85 miast, kt�re zg�osi�y sw�j udzia� w kampanii.