toper

Aktualno�ci2005-09-14

EDBS - Cz�stochowa

III Aleja zostanie zamkni�ta dla ruchu z okazji Dnia bez samochodu, obchodzonego 22 wrze�nia. W planach jest przejazd rowerzyst�w przez miasto i grupowe zdj�cie cyklist�w, konkursy, wyst�py muzyczne i nie tylko.
W minionych latach w czasie obchod�w dnia bez samochodu odbywa�y si� akcje zach�caj�ce do korzystania z alternatywnych �r�de� komunikacji. W tym roku organizatorom uda�o si� p�j�� dalej. 22 wrze�nia w czasie obchod�w �wi�ta w cz�ci miasta auta naprawd� nie pojad�.

III Aleja bez samochod�w!

— W tym dniu od godziny 6 do 20 III Aleja zostanie wy��czona z ruchu, wje�d�a�y b�d� tam tylko autobusy — m�wi �ukasz Olenderek, koordynator kampanii "Europejski dzie� bez samochodu 2005" w Cz�stochowie. — Wym�g kampanii og�lnopolskiej jest taki, �e cze�� jakiej� ulicy w centrum musi by� wy��czona z ruchu. Nie by�o to �atwe do wynegocjowania z miastem, ale uda�o si�, b�dziemy wi�c mieli okazj� przekona� si� jak wygl�da aleja bez samochod�w w dzie� powszedni. To ciekawe do�wiadczenie w perspektywie ca�kowitego zamkni�cia jej dla ruchu w przysz�o�ci.

To nie jedyna ciekawostka przygotowana na czwartek przez organizator�w. Od godz. 16 w parkach podjasnog�rskich odbywa�a si� b�dzie przeznaczona dla dzieci dekoracja rower�w. Po przystrojeniu ich kawalkada uda si� w kierunku Starego Rynku, gdzie odbywa�a si� b�dzie kulminacyjna cz�� imprezy. Z my�l� o dzieciach zaplanowano zaj�cia plastyczne i zabawy przy muzyce. Dzia�a� ma te� darmowy serwis rowerowy. Najm�odsi tego dnia b�d� mogli zwiedzi� lokomotywowni�, zajezdni� MPK oraz Muzeum Historii Kolei.

Wielka parada cyklist�w O godz. 18. wszyscy rowerzy�ci, kt�rzy zjawi� si� na rynku, wyrusz� na miasto. Pojad� Alejami, przy skrzy�owaniu z Pu�askiego zrobi� p�tl�, p�niej przez Biega�skiego i II Alej� przejad� na Pi�sudskiego, gdzie ko�o dworca z g�ry ma zosta� zrobione zdj�cie wszystkich cz�stochowskich rowerzyst�w.

— Ca�y czas b�dzie towarzyszy�a nam muzyka, mamy przygotowane mobilne nag�o�nienie — zapowiada Olenderek. Na wiecz�r zaplanowana jest cz�� artystyczna, jej elementem ma by� m.in. pokaz ta�ca z ogniem.

Dzie� bez samochodu obchodzony jest od 2000 r. na terenie ca�ej Unii Europejskiej. Kampania rozprzestrzenia si� r�wnie� poza kraje wsp�lnoty. Od czterech lat impreza organizowana jest w Polsce — patronuje jej ministerstwo �rodowiska.

W Cz�stochowie kampani� organizuje Porozumienie na rzecz Przyjaznego Miasta i wyst�p zespo�u graj�cego na dudach. Imprezy towarzysz�ce odbywa�y b�d� si� r�wnie� w klubach i pubach m.in. Ask, Utopia, Rura, kt�re przy��czaj� si� do kampanii.

Rower w poci�gu bez biletu!

W ramach obchod�w "Europejskiego tygodnia zr�wnowa�onego transportu", kt�ry towarzyszy Dniu bez samochodu, od jutra do przysz�ego czwartku w��cznie, rowery mo�na przewozi� kolej� bez op�at.

— Wyst�pili�my do �l�skiego zak�adu PKP Przewozy Regionalne z pro�b� o zgod� na darmowe przewo�enie rower�w 22 wrze�nia — m�wi Olenderek. Odpowied� przesz�a nasze oczekiwania. Centrala PKP w Warszawie zdecydowa�a, �e rowery mo�na przewozi� bezp�atnie od 16 do 22 wrze�nia.

�ycie Cz�stochowskie