toper

Aktualno�ci2005-09-16

Dojecha� bez auta - wie�ci z Londynu

Miliony mieszka�c�w z 930 miast Europy i innych cz�ci �wiata we�mie udzia� w Europejskim Dniu Mobilno�ci, kt�ry przebiega� b�dzie w tym roku mi�dzy 16 a 22 wrze�niem. Europejski Tydzie� Mobilno�ci ma za zadanie promocj� zmian w korzystaniu ze �rodk�w transportu w kierunku u�ytkowania ekologicznego, nieszkodliwego dla �rodowiska transportu oraz zach�ca mieszka�c�w do rozwa�enia zast�pienia samochodu osobowego transportem alternatywnym. Tydzie� rozpocznie si� 16 wrze�nia konferencj� w London City Hall, zorganizowanej przez prezydencj�.

Na konferencji obecni b�d� europejscy reprezentanci w�adz wszystkich szczebli - unijnego, krajowego i lokalnego. Podziel� si� oni swoj� wizj� na temat transportu miejskiego i czysto�ci powietrza. Uczestnikami konferencji b�dzie dw�ch eurokomisarzy: wiceprzednicz�cy Komisji, Komisarz ds. transportu Jacques Barrot, oraz Komisarz ds. �rodowiska Stavros Dimas. Miasta z Republiki Czeskiej, Francji i Hiszpanii s� finalistami w konkursie Nagr�d Europejskiego Tygodnia Mobilno�ci, kt�rego wynik b�dzie og�oszony podczas konferencji.

Tak jak w poprzednim roku najwa�niejszym wydarzeniem uczestnicz�cych miastach b�dzie Dzie� Bez Samochodu, kt�ry jest cz�ci� Tygodnia Mobilno�ci.

"Europa promuje alternatywne wobec samochodu osobowego, przyjazne �rodowisku, poruszanie si� po mie�cie pieszo, na rowerze lub transportem publicznym, kt�ry powinien by� bardziej wygodny i bezpieczny. Europejski Tydzie� Mobilno�ci zach�ca lokalne w�adze do stworzenie dogodnych warunk�w i infrastruktury w tym celu." – powiedzia� Komisarz Barrot.

"Europejski Tydzie� Mobilno�ci pokazuje, jakie s� mo�liwo�ci zast�pienia samochodu i jak mo�emy przyczyni� si� do ograniczenia zanieczyszcze� powietrza. Je�eli do tej pory legislacja UE poprawi�a �rodowisko, to nadal, co roku setki z tysi�cy Europejczyk�w cierpi z powodu skutk�w degradacji �rodowiska naturalnego. Odpowiedzialno�� za w�a�ciwe dzia�ania spoczywa na wszystkich nas, Unii Europejskiej, w�adzach na szczeblu krajowym czy lokalnym. Mamy na to wp�yw." – doda� Komisarz Dimas.

Samorz�dy w wi�kszo�ci z UE-25, a tak�e pa�stwa EFTA, Chorwacja i Rumunia podobnie jak Brazylia, Kanada, Kolumbia, Japonia, Tajwan i Wenezuela planuj� zorganizowa� Dzie� Bez Samochodu i propagowa� r�wnie� inne inicjatywy Europejskiego Tygodnia Mobilno�ci, aby promowa� "m�dr� komunikacj�" poprzez stosowanie przyjaznych �rodowisku form transportu. Na 9 wrze�nia 937 miast (w tym 49 z Polski) zg�osi�o ju� sw�j udzia�, a liczba ta stale ro�nie. Lokalne w�adze zaplanowa�y wprowadzenie nowego lub ulepszonego publicznego transportu, specjalnych stref przeznaczonych dla pieszych, dr�g rowerowych, mo�liwo�ci wynaj�cia oraz stref z ograniczon� pr�dko�ci� do 30 km/h, oraz rozwi�za� "park and ride" ��cz�cych centra miast z przedmie�ciami.

Punktem kulminacyjnym tegorocznego Tygodnia Mobilno�ci b�dzie konferencja londy�ska zatytu�owana "W ruchu! Wizja miejskiej mobilno�ci i czystszego powietrza" zorganizowana przez Komisj� i Wielk� Brytani� maj�c� obecnie przewodnictwo w UE. Opr�cz komisarzy Barrot i Dimas, do�wiadczenia w dziedzinie ekologicznego transportu zaprezentuj� mi�dzy innymi Ben Bradshaw, brytyjski Minister ds. �rodowiska Ken Livingstone, burmistrz Londynu, znany z ograniczenia dost�pu do centrum Londynu dla pojazd�w mechanicznych. Podczas konferencji, Komisarz Dimas og�osi zdobywc� Nagrody Europejskiego Tygodnia Mobilno�ci za inicjatywy miast w ubieg�ym roku. Trzema finalistami s�: Kromeriz z Republiki Czeskiej, Nantes z Francji oraz Donostia-San Sebastian z Hiszpanii.
Na koniec konferencji nast�pi podpisanie apelu, w kt�rym sygnatariusze zobowi�zuj� si� do promowania cel�w Tygodnia Mobilno�ci.

PS: W konferencji bierze udzia� przedstawiciel Instytutu Spraw Obywatelskich.

Serwis Samorz�dowy
Polskiej Agencji Prasowej