toper

Aktualno�ci2005-09-12

Komunikat dla Koordynator�w Lokalnych

Szanowni Pa�stwo,

Materia�y promuj�ce Kampani� EDBS i TZT zosta�y do Pa�stwa wys�ane w bie��cym tygodniu, powinny dotrze� do wszystkich miast do pi�tku 16 wrze�nia.
Otrzymaj� Pa�stwo p�yty mulimedialne, plakaty, ulotki oraz ankiety.