toper

Aktualno�ci2005-09-10

Be�chat�w - 22 wrze�nia dniem bez samochodu

Be�chat�w jako jedyne (opr�cz �odzi) miasto wojew�dztwa ��dzkiego b�dzie obchodzi� u siebie Europejski Dzie� Bez Samochodu. Pierwszym widocznym akcentem obchod�w jest zorganizowanie w holu na I pi�trze be�chatowskiego Urz�du Miasta wystawy po�wi�conej problemom komunikacyjnym miast i nadmiernemu rozwojowi komunikacji samochodowej. Plansze sugeruj� te� spos�b rozwi�za� wymienionych problem�w: w tym celu autorzy prac posi�kuj� si� przyk�adami kraj�w zachodnich podaj�c stosowane tam metody i osi�gane dzi�ki nim efekty ekologiczne. Wystaw� mo�na ogl�da� od dzi� do 23 wrze�nia.

„Wystawa towarzyszy obchodom Europejskiego Tygodnia Mobilno�ci oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu, kt�ry obchodzi� b�dziemy 22 wrze�nia. Zach�camy mieszka�c�w do ogl�dania prac wystawionych w holu magistratu tym bardziej, �e to jedyna tego typu wystawa w kraju - widzieli j� juz mieszka�cy wielu miast w Polsce, teraz mia�a trafi� do Krakowa, ale uda�o si� nam �ci�gn�� j� do nas” – m�wi Marcin Michalak, drogowiec w UM Be�chatowa i koordynator obchod�w EDBS w naszym mie�cie.

Autorem wystawy jest Federacja Zielonych Grupa Krakowska oraz Instytut Spraw Obywatelskich z �odzi.

Be�chat�w ju� po raz kolejny w��cza si� w obchody Dnia bez Samochodu. W ubieg�ym roku za organizacj� EDBS otrzymali�my wyr�nienie z r�k Ministra �rodowiska. Na ten rok organizatorzy szykuj� specjalne atrakcje.

Informacja pochodzi z serwisu internetowego Polskiej Agencji Prasowej

Beata Kwieci�ska

Asystent Prasowy
Prezydenta Miasta Be�chatowa