toper

Aktualno�ci2005-09-11

DBS w Jastrz�biu Zdroju

W tym roku po raz pierwszy miasto Jastrz�bie Zdr�j przyst�pi�o do udzia�u w Europejskim Dniu bez Samochodu organizowanym pod auspicjami Komisji Europejskiej. Obchody tego dnia wyznaczone zosta�y na dzie� 22 wrze�nia pod has�em: "Do pracy bez samochodu".

22 wrze�nia (czwartek) od godz. 6.00 - 16.00 zamkni�ta b�dzie dla ruchu samochodowego Al. J�zefa Pi�sudskiego na odcinku od ronda im. Gen. W. Sikorskiego do skrzy�owania z ul. Graniczn�. Ulic� t� b�d� mog�y si� porusza� tylko autobusy komunikacji publicznej (PKM, PKS i inne podmioty �wiadcz�ce us�ugi w zakresie komunikacji publicznej) oraz samochody uprzywilejowane (karetki pogotowia ratunkowego, stra�y po�arnej oraz policji).

Dzi�ki w��czeniu si� do tej kampanii Mi�dzygminnego Zwi�zku Komunikacyjnego z siedzib� w Jastrz�biu Zdroju, przejazd autobusami komunikacji miejskiej b�dzie m�g� odbywa� si� bez kasowania biletu, na podstawie okazania dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego. R�wnie� przew�z rower�w w tym dniu, w autobusach komunikacji miejskiej b�dzie bezp�atny.

Na placu parkingowym przy Miejskim O�rodku Kultury (Kino "Centrum") w godzinach od 10.00-14.00 odb�dzie si� festyn promuj�cy kampani� "Dzie� bez Samochodu". W czasie trwania festynu b�d� organizowane liczne tematyczne konkursy, gry i zabawy.

Koordynatorem miejskim "Dnia bez Samochodu" jest Naczelnik Wydzia�u Ochrony �rodowiska i Rolnictwa Pani Wies�awa Zygmaniak (tel. ).