toper

Aktualno�ci2005-09-20

Zaproszenie na konferencj� prasow�

Wydzia� Prasowy BEEiKS Ministerstwa �rodowiska zaprasza dziennikarzy i przedstawicieli redakcji na konferencj� prasow� z udzia�em prof. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego, G��wnego Konserwatora Przyrody, podsekretarza stanu w M�.

Tematem konferencji b�dzie „Europejski Dzie� bez Samochodu”.

Ponadto w spotkaniu b�d� uczestniczy�: Rafa� G�rski, Koordynator Krajowy, Instytut Spraw Obywatelskich, Teresa Werner Naczelnik Wydzia�u Biura Promocji PKP "Przewozy Regionalne” sp. z o.o. oraz Micha� Nurzy�ski, dyrektor Biura Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Spo�ecznej w M�.

Konferencja odb�dzie si� 21 wrze�nia 2005 r., o godz. 11.00, w sali 262 (Ministerstwo �rodowiska, ul. Wawelska 52/54, wjazd od ulicy Reja).

Mile widziana akredytacja, tel: