toper

Aktualno�ci2005-08-31

II spotkanie Koordynator�w Lokalnych

Odb�dzie si� 6 wrze�nia 2005 r. godzina 12:00 w siedzibie Ministerstwa �rodowiska, Warszawa, ul. Wawelska 52/54 w sali 163

Celem spotkania b�dzie przeszkolenie koordynator�w lokalnych w zakresie korzystania z materia��w promocyjnych, szkolenie public relations dotycz�ce kontakt�w z mediami i promocji wydarze� na skal� lokaln�. Ponadto uczestnicy zapoznaj� si� ze sposobem wype�niania ankiet badania opinii spo�ecznej i metodami pozyskiwania ankieter�w. Spotkanie b�dzie r�wnie� okazj� do przekazania informacji o stanie zaawansowania organizacji ETZT i EDbS przez koordynatora krajowego i koordynator�w lokalnych.

Czas trwania jednego spotkania: Oko�o dw�ch godzin.

Zwrot koszt�w podr�y: Organizator nie zwraca uczestnikom spotka� koszt�w podr�y.

Potwierdzenie uczestnictwa: Wymagane jest wcze�niejsze potwierdzenie uczestnictwa w poszczeg�lnych spotkaniach. Potwierdzenie nale�y dokona� na trzy dni przed spotkaniem telefonuj�c na nr lub wysy�aj�c e-mail na adres