toper

Aktualno�ci2005-08-08

Konferencja w Londynie

Tygodzie� Zr�wnowa�onego Transportu na poziomie europejskim rozpocznie si� w tym roku konferencj� pt. “W ruchu! Perspektywy transportu i czystego powietrza w mie�cie.”, organizowan� w Londynie w dniach 15-16 wrze�nia. Podczas imprezy odb�d� si� liczne warsztaty, wystawy, wycieczki po Londynie oraz debata, kt�rej celem jest u�wiadomienie uczestnikom, jak ogromny wp�yw na nasze miasta ma transport samochodowy.

Narastaj�ce problemy generowane przez masow� motoryzacj� nie s� ju� tylko kwesti� lokaln�. S� to problemy, kt�re powinny by� rozwi�zywane na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Blisko 80% mieszka�c�w Europy �yje w miastach. Wed�ug ostatnich statystyk, ka�dego roku w samej Europie 300 tysi�cy ludzi przedwcze�nie umiera z powodu chor�b, kt�rych rozw�j spowodowany jest zanieczyszczeniem powietrza. D�ugo�� ludzkiego �ycia jest skr�cona, przeci�tnie, o 9 miesi�cy. Astma, z kt�r� co roku rodzi si� coraz wi�ksza liczba dzieci, staje si� coraz powa�niejszym schorzeniem. Naukowcy ustalili, �e jest wyra�ny zwi�zek pomi�dzy zanieczyszczonym powietrzem a pojawiaj�c� si� coraz cz�ciej astm�. Co wi�cej, zanieczyszczenia powietrza s� przyczyn� utraty po�owy dnia naszej pracy, ze wzgl�du na problemy zdrowotne nasze i naszych dzieci. To z kolei kosztuje Europ� oko�o 80 miliard�w Euro rocznie.

Podczas konferencji politycy, burmistrzowie, biznesmenii przedstawi� zgromadzonym swoje wizje dotycz�ce kierunk�w rozwoju transportu miejskiego. Podziel� si� oni tak�e refleksjami dotycz�cymi tego, jakie dzia�ania i decyzje powinny zosta� podj�te aby powiertrze w miastach by�o wolne od spalin.

Konferencja jest adresowana g��wnie do decydent�w dzia�aj�cych w obszarze miejskich polityk transportowych. Uczestnicy b�d� mieli szans� zapozna� si� ze skutecznymi pomys�ami na rozwi�zywanie problem�w generowanych przez transport samochodowy.

Wi�cej informacji: http://www.mobilityweek.org