toper

Aktualno�ci2005-07-26

Wype�nienie Karty Europejskiej

Prosimy o zaznaczanie na Kartach Europekskich (krzy�ykiem) jakie kampanie b�dziecie Pa�stwo realizowa�. Przyj�wszy wszytkie trzy warunki okre�laj�ce uczestnictwo w Europejskim Tygodniu Zr�wnowa�onego Transportu albo dwa warunki Europejskiego Dnia bez Samochodu, miasto staje si� uczestnikiem powy�szych imprez. Miasto, kt�re przyj�o tylko cz�� powy�szych warunk�w, nie uczestniczy w imprezie, lecz jedynie wspiera j�.